12-07-2020r.
godzina 10:53
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 742840 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wzory dokumentów     Oświadczenia majątkowe w 2015 roku    

Prawo lokalne :: Oświadczenia majątkowe 
Oświadczenia Majatkowe

Informacja dotycząca sposobu wypełnienia oświadczeń majątkowych dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych na ręce Burmistrza Gimy i Miasta Żuromin

1. Informacje ogólne.

Poniższe wyjaśnienia nie są instrukcją, ale mają na celu ułatwienie składania oświadczeń majątkowych i w miarę możliwości jednolitą interpretację przepisów prawa przez osoby składające oświadczenia majątkowe na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
Do składania oświadczeń majątkowych na ręce Burmistrza są zobowiązani, zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżń. zm.), zwanej dalej Ustawą, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego miejską osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta.
Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia na podstawie Ustawy, składają wyżej wymieniony dokument w dwóch oryginalnych egzemplarzach do dnia 30 kwietnia każdego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i dołączają dwie kopie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-36, 37 lub 40 wraz ze wszystkimi załącznikami i korektą PIT), zaś osoby wymienione w Zarządzeniu jeden egzemplarz oświadczenia, bez kopii PIT-u.
Osoby wymienione w Ustawie mają ponadto obowiązek złożenia oświadczenia w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko, zatrudnienia lub otrzymania upoważnienia oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub odwołania upoważnienia wg stanu na ten dzień. Osoby wymienione w Zarządzeniu są zobowiązane do złożenia oświadczenia w ciągu 30 dni od dnia zatrudnienia lub mianowania na stanowisko kierownicze oraz w ciągu 7 dni od dnia odwołania ze stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy wg stanu na ten dzień.
Osoby zobligowane do złożenia oświadczenia na mocy ustawy powinny wypełnić formularz wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych (...) (Dz.U. z 2003 r. Nr 34, poz. 282) oraz stanowiący Załącznik nr 1 tej Informacji.
Osoby zobligowane do złożenia oświadczenia majątkowego na podstawie Zarządzenia winny wypełnić formularz wg wzoru zawartego w załączniku do wspomnianego Zarządzenia i stanowiący Załącznik nr 2 tej Informacji.
Osoba składająca oświadczenie jest zobowiązana do zgodnego z prawdą, zupełnego i starannego wypełnienia każdej z rubryk formularza. Jeśli jakaś rubryka nie ma zastosowania, w każdej z nich należy wpisać „nie dotyczy”. Nie należy pozostawiać pustych rubryk. Każdą ze stron oświadczenia należy parafować. Należy pamiętać o podpisaniu dokumentu i opatrzeniu datą.
W oświadczeniu należy zadeklarować majątek wspólny osoby je składającej, jak i majątek odrębny tej osoby. Składający oświadczenie nie deklaruje majątku odrębnego małżonka. W oświadczeniu należy określić, jakie elementy należą do majątku odrębnego składającego oświadczenie, a jakie do wspólnego. Jeżeli wszystko, co będzie deklarowane w oświadczeniu, stanowi u danej osoby majątek objęty współwłasnością małżeńską, należy podkreślić stosowny fragment w części A na stronie pierwszej formularza. Należy przypomnieć, iż wspólność majątkowa może być zniesiona umową w formie aktu notarialnego lub orzeczeniem sądu. Majątek odrębny może być nabyty w wyniku dziedziczenia lub darowizny. Obejmuje on też majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa. Do oświadczenia należy wpisać ruchomości i nieruchomości nabyte przez spółkę cywilną lub w ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez współmałżonka, o ile nie została wprowadzona rozdzielność majątkowa.

2. Informacje dotyczące części A formularza.

2.1 Informacja dotycząca punktu I.

W punkcie I należy wpisać zasoby pieniężne (posiadane 31 grudnia roku poprzedniego w przypadku oświadczenia składanego do 30 kwietnia lub wg stanu na dzień powołania lub zatrudnienia oraz odwołania lub rozwiązania stosunku pracy-jeśli oświadczenie jest składane z tego tytułu). W tym punkcie należy podać także środki oszczędzane na określony cel, np. w ramach kasy mieszkaniowej. Należy umieścić też wielkość środków zgromadzonych w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze, o ile umowa jest skonstruowana tak, że można ustalić, jakie środki obecnie znajdują się na indywidualnym koncie, nawet jeśli w chwili składania oświadczenia nie można rozporządzać tymi środkami. Nie należy podawać rodzaju konta. W podpunkcie „papiery wartościowe” należy wpisać posiadane obligacje, weksle, bony skarbowe, jednostki uczestnictwa, czeki, certyfikaty inwestycyjne.

2.2 Informacja dotycząca punktu II.

W punkcie II oświadczenia dotyczącym nieruchomości nie wpisuje się altany na działce pracowniczej, gdyż nie mieści się ona w pojęciu „budynek” zawartym w ustawie - prawo budowlane. W rubryce „wartość” nie podaje się wartości, gdy chodzi o mieszkanie lokatorskie, wynajmowane od gminy lub osoby trzeciej, użyczone. W odniesieniu do mieszkania należy podać tytuł prawny. Wartość nieruchomości winna opierać się na porównaniu rynkowych cen nieruchomości o podobnym standardzie, znajdujących się na tym samym obszarze. W podpunkcie „inne nieruchomości” należy umieścić nieruchomość, nie będącą domem, mieszkaniem lub gospodarstwem tj. działkę rekreacyjną, działkę pracowniczą oraz działkę, na której stoi dom, o ile został on wymieniony w podpunkcie pierwszym z adnotacją, że działka ta jest zabudowana domem, który wymieniono wyżej.

2.3 Informacja dotycząca punktu III i IV.

W punktach III i IV należy wpisać informacje o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego z podaniem liczby i jednostek emitenta oraz osiągniętego dochodu w ciągu roku.

2.4 Informacja dotycząca punktu V.

Punkt V formularza obejmuje mienie nabyte od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej, w drodze przetargu, także mienie nabyte w ciągu okresu, za jaki składane jest oświadczenie nawet, jeśli zostało zbyte przed datą graniczną (np. przed 31 grudnia, co należy zaznaczyć w oświadczeniu), także jeśli nieruchomość została kupiona od gminy innej niż ta, w której pełni się funkcję.

2.5 Informacja dotycząca punktu VI.

Punkt VI dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez składającego oświadczenie. Należy przypomnieć, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (DZ.U. Nr 106 poz. 679 z późń. zm.), Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik, Sekretarz Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta nie mogą w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji prowadzić działalności gospodarczej.

2.6 Informacja dotycząca punktu VII.

Punkt VII wypełniają jedynie osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi. Należy wspomnieć, iż zgodnie ze wspomnianą przy pkt. VI ustawą, w okresie pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik, Sekretarz Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby upoważnione do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni (z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych), być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą, posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego, wreszcie być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2.7 Informacja dotycząca punktu VIII.

W punkcie VIII podaje się dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej. Należy więc wpisać tu dochody ze stosunku pracy za okres całego roku, z umów o dzieło, umów-zleceń, praw autorskich, najmu, dzierżawy. Wpisaniu nie podlegają dochody uzyskane przez współmałżonka, emerytury, renty, zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku osób składających oświadczenie majątkowe z tytułu powołania lub odwołania z funkcji lub upoważnienia Prezydenta Miasta do podpisywania decyzji administracyjnych, należy wpisać dochód osiągnięty w roku poprzednim (o ile nie było składane oświadczenie na ręce Prezydenta Miasta) oraz od dnia 01 stycznia do dnia powołania (odwołania) lub otrzymania upoważnienia. Nie jest potrzebne dołączanie żadnych zaświadczeń o zarobkach.

2.8 Informacja dotycząca punktu IX.

W punkcie IX oświadczenia należy wpisać mienie ruchome o wartości powyżej 10 tysięcy PLN, będące własnością osoby składającej oświadczenie oraz należące do majątku wspólnego tej osoby. Nie ma konieczności deklarowania wartości wpisywanej rzeczy. Deklarowaniu nie podlegają zbiory rzeczy (np. kino domowe, zestaw komputerowy), chyba, że jeden z elementów posiada wartość powyżej 10 tysięcy PLN. W rubryce tej wpisać trzeba również samochód o wartości powyżej 10 tysięcy PLN, samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej współmałżonka, jeśli istnieje małżeńska wspólność majątkowa, samochód kupiony na kredyt, także jeśli ciąży na nim zastaw rejestrowy.

2.9 Informacja dotycząca punktu X.

Punkt X dotyczy zobowiązań pieniężnych powyżej 10 tysięcy PLN, istniejących w takiej wysokości na dzień 31 grudnia (jeśli oświadczenie nie jest składane z tytułu powołania bądź odwołania z funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy lub członka zarządu gminnej osoby prawnej albo otrzymania bądź cofnięcia upoważnienia Prezydenta Miasta do podpisywania decyzji administracyjnych), a nie całej sumy kredytu lub pożyczki. W punkcie tym dokonuje się adnotacji o zaciągniętych kredytach i pożyczkach powyżej 10 tysięcy, udzielonych pożyczkach, poręczeniach dokonanych na sumę powyżej 10 tysięcy, darowiznach udzielonych i otrzymanych na sumę ponad 10 tysięcy, innych zobowiązaniach o charakterze cywilnoprawnym wyrażonych w pieniądzu.

3. Informacja dotycząca części B formularza.

W części B oświadczenia należy wpisać adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz adresy położenia nieruchomości wymienionych w pkt. II części A formularza.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech