23-04-2021r.
godzina 12:21
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745048 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Podatki i opłaty lokalne :: Stawki podatku od środków transportu 

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące

w 2013

 

 

 

UCHWAŁA Nr  191/XXV/12

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 21 listopada 2012r.

 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1ustawy  z  dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm) i art. 8, 9, 10  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613 z póż. zm.) w zw. z  Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie  górnych  granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 (M.P. poz. 587) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. (M.P.  poz. 743) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 197 poz. 1172 z póź.zm. ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

 

1.   Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

 

Stawka podatku w złotych

 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie

        514

 

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

688

 

powyżej 9 ton

957

 

 

 

2.   Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

888

957

13

14

957

1010

14

15

1010

1132

15

 

1778

2154

Trzy osie

12

17

1010

1132

17

19

1132

1266

19

21

1266

1388

21

23

1520

1778

23

25

1658

1900

25

 

1778

2020

Cztery osie i więcej

12

25

1520

1658

25

27

1658

1778

27

29

2020

2278

29

31

2278

2782

31

 

2546

2972

 

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

 

 

Stawka podatku w złotych

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

755

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1010

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1132

 

4.Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

i naczepa( w tonach )

 

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

1266

1658

18

25

1900

2020

25

31

2020

2150

31

 

2154

2170

3 osie

12

40

2150

1966

40

 

2546

2972

 

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

 

stawka podatku w  złotych

od 7 ton do 8 ton włącznie

444

powyżej 8 ton do10 ton włącznie

514

powyżej 10 ton a poniżej 12 ton

632

 

     

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

 

Stawka podatku w złotych

 nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

378

444

18

25

514

580

25

 

632

688

2 osie

12

28

444

514

28

33

754

1024

33

38

1024

1576

38

 

1388

2046

3 osie

12

38

822

1132

38

 

1132

1576

 

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

    

 

stawka podatku  w złotych

do 15 miejsc włącznie

632

powyżej 15 miejsc a poniżej 30 miejsc

1010

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1644

 

 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 104/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych.

 

 

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 1 stycznia 2013r.

 

Przewodniczący Miejskiej Rady

      /-/ mgr Andrzej Rutowski

 Informację wytworzył(a): Administrator
Informację dodał(a): Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2012-12-06 11:32:31


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech