27-02-2021r.
godzina 08:23
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Karty 2008-2009
Karty 2010
Karty 2011
Karty 2012
Karty 2013
Karty 2014
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Ważne zmiany w systemie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska od 2013 roku.
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 744579 raz(y)


[Panel administracyjny]

Karty 2008-2009     Karty 2010     Karty 2011     Karty 2012     Karty 2013     Karty 2014    

Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ochrona Środowiska :: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr.62, poz 627 z póź. zm)  nakłada na organy administracyjne obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, określonych w art.19 ust. 2 znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone, art.19 ust. 6 cytowanej ustawy nakłada obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie .

Układ wykazu przygotowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ( Dz. U. Nr 110 , poz.1058 )

Wykaz danych składa się :

 • ze spisu kart informacyjnych
 • z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów

Dla poszczególnych kategorii dokumentów, których dane zamieszczane są w wykazie obowiązkowo prowadzone są karty typu A - H

Dla dokumentów, których dane można umieszczać w wykazie prowadzone są karty typu I

Karty informacyjne prowadzone są dla każdego dokumentu oddzielnie:

 1. Karty typu A - wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

 2. Karty typu B - decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 3. Karty typu C - projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 4. Karty typu D - polityki, strategie, plany lub programy

 5. Karty typu E – raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty bezpieczeństwa, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach  gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 6. Karty typu F - prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii

 7. Karty typu G - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 8. Karty typu H - zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 9. Karty typu I - inne dokumenty

Burmistrz, zgodnie z wyżej cytowaną ustawą, prowadzi karty informacyjne dla dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu lub które są przewidziane dla Burmistrza

Aby skorzystać, z informacji zawartych w poszczególnych typach kart, należy wejść na spis kart informacyjnych określonego typu np: Spis kart informacyjnych A - wnioski o wydanie decyzji ,wyszukać odpowiedni dokument w spisie, otworzyć go co spowoduje ukazanie się karty typu A zaznaczonego dokumentu.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech