24-08-2019r.
godzina 12:15
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Projekt kolektory słoneczne - Komunikat 

 Komunikat o usunięciu naboru wniosków w ramach działania 4.3

 

      W dniu 2 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o usunięcia naboru wniosków dla konkursu w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka z Harmonogramu dla III tury naboru wniosków RPO WM 2007-2013, do czasu wejscia w życie "Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych"

Obecnie ciągle trwa proces legislacyjny dotyczący ww. rozporządzenia. Wejscie w życie rozporządzenia ma kluczowe znaczenie dla konkursu z działania 4.3 RPO WM, ponieważ daje podstawę wsparcia dla przedsiębiorstw energetycznych, które są jednym z najważniejszych beneficjentów i w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia wskaźników i celu działania.

Źródło: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych www.mazovia.eu 

OGŁOSZENIE

    W związku z przystąpieniem Gminy i Miasta Żuromin do Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie i zdeklarowaniu się mieszkańców w celu wzięcia udziału w projekcie RPO WM (Budowa kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych) dla konkursu w ramach działania 4.3 informuję, że dla grupy mieszkańców, która złożyła w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin dane teleadresowe zostaną przekazane:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy LGD (pisemne wyrażenie woli na uczestnictwo w projekcie i wyrażenie woli na poniesienie kosztów zakupu i instalacji kolektorów słonecznych w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji projektu oraz kosztów opracowania dokumentacji technicznej  i projektowej niezbędnej do przystapienia do konkursu).
  2. Informacja (pełne dane adresowe właściciela budynku, informacja o geometrii budynku - powierzchnia, kubatura, powierzchnia działki, powierzchnia dachu, rodzaj więźby dachowej, powierzchnia połaci dachowej najbardziej wyeksponowana na słońce, kąt nachylenia połaci dachu,...)

Po złożeniu pisemnych deklaracji 1 i 2 zostanie sporządzona lista osób, które będą potencjalnie brane pod uwagę przy realizacji projektu z działania 4.3.

Jeżeli Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w dalszym ciągu utrzyma parytet 50 wniosków dla każdego samorządu, a lista będzie większa niż 50 osób wówczas o uczestnictwie zdecyduje losowanie.

Wzór kart deklaracji uczestnictwa i informacyjnej Urząd Gminy i Miasta Żuromin otrzymał od LGD. Karty zostaną przekazane w terminie do 8 stycznia 2010 roku. Można je pobrać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin Plac Piłsudskiego 3 w siedzibie Wydziału IBGKiOŚ pokój nr 25 na I piętrze w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione i podpisane przez właścicieli budynków karty należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin pokój nr 25 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 najpóźniej do 15 stycznia 2010 roku.

     O ostatecznym umieszczeniu na liście potencjalnych kandydatów zdecydują poprawnie złożone karty deklaracji i informacji w terminie do 15 stycznia 2010 roku do godz.15.45 w siedzibie Urzędu. 

       W przypadku zaistnienia konieczności losowania kandydatów do wzięcia udziału w projekcie wszyscy potencjalni kandydaci z listy, którzy złożą poprawnie wypełnione karty 1 i 2 zostaną powiadomieni o tym fakcie, dacie i godzinie. Wówczas losowanie odbędzie się publicznie w sali  36 (II piętro) Urzędu Gminy i Miasta Żuromin. 

       Przedłużenie terminu akcesji na listę kandydatów jest związane z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego o usunięciu naboru wniosków RPO WM 2007-2013, dla konkursu w ramach Działania 4.3.

                                                                Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

                                                                               Zbigniew Nosek

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech