24-08-2019r.
godzina 10:18
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA TRENERA ŚR. W RAMACH PROJEKTU Animator- Moje Boisko ORLIK 2012 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA TRENERA ŚRODOWISKOWEGO

W RAMACH PROJEKTU „Animator- Moje Boisko ORLIK 2012”

 

URZĄD GMINY I MIASTA W ŻUROMINIE INFORMUJE, że trenerem środowiskowym w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” został:

Pan Tomasz Siemiątkowski

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Żuromin

/-/ Zbigniew Nosek

  

 

ZARZĄDZENIE NR 6/10

BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN

z dnia 29 stycznia 2010 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera środowiskowego w ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”

           

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu w dniu 05.02.2010 roku o godzinie 10,00 w celu wyboru trenera środowiskowego w ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” w składzie:

 

1. Ryszard Piotrowicz - przewodniczący komisji

2. Barbara Michalska - członek komisji

3. Andrzej Staroń - członek komisji

4. Roman Lewandowski - członek komisji

5. Tomasz Ogrodowczyk - członek komisji

6. Maria Jędrzejewska - członek komisji

7. Bożena Fijałkowska - członek komisji

 

§ 2

Regulamin pracy komisji określa załącznik do zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Załącznik

do Zarządzenie Nr 6/10

Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin

z dnia 29 stycznia 2010 r.

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ W SPRAWIE WYBORU TRENERA ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH PROJEKTU „ANIMATOR – MOJE BOISKO ORLIK 2012”

 

§ 1

Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin może rozpocząć pracę przy minimalnej ilości 70% powołanego składu.

§ 2

Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Oferty złożone po terminie, niezawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów oraz oferty z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

 

§ 3

1. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego

2. Przewodniczący komisji w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.

 

§ 4

Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego. Ocenie podlega przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania obiektu „Moje Boisko Orlik 2012” przy Stadionie Miejskim w Żurominie oraz proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych w trakcie trwania programu.

 

§ 5

Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji pilotażowego programu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”.

§ 6

Komisja wyłoni kandydata na stanowisko trenera środowiskowego w ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

 

§ 7

Konkurs jest rozstrzygnięty jeżeli na jednego z kandydatów oddały głosy co najmniej 4 osoby.

 

§ 8

W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości głosów, o której mowa w § 7, komisja przystępuje do drugiego głosowania. Do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu.

 

§ 9

Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech