24-08-2019r.
godzina 10:14
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Konkurs ''A Irlandia jest podobno taka zielona'' 

                 „A Irlandia podobno jest taka zielona …”

       Biblioteka publiczna w Żurominie zaprasza dzieci i młodzież z terenu powiatu żuromińskiego do udziału w projekcie edukacyjno-kulturalnym zatytułowanym „A Irlandia podobno jest taka zielona …” (zap. od zespołu „Kowalski”). Czas trwania projektu zaplanowano na okres: 24 maja – 24 września 2010 roku. Patronat nad projektem objęli: Jego Ekscelencja Declan O’Donovan – Ambasador Irlandii w Polsce, Fundacja Kultury Irlandzkiej w Poznaniu, Janusz Welenc – Starosta Żuromiński oraz Zbigniew C. Nosek – Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin. 

       Misją projektu jest popularyzacja wiedzy o Irlandii – kraju pełnym uroku i niezmąconego piękna, o irlandzkiej historii i bogatym dziedzictwie kulturowym. Żeby zrozumieć specyfikę innej kultury, trzeba znać jej język, ponieważ istnieje ogrom cech ją wyróżniających i często nie mających odpowiednika w innym języku. Nauka języka obcego ma również wpływ na poprawę jakości mowy rodzimej, ucząc się zaczynamy rozumieć reguły rządzące językiem ojczystym, tajemnicą przestają być zasady gramatyki używania czasów, słowotwórstwa, konstrukcji zdań. Niech mottem się stanie słynne zdanie J. W. Gethe’ego: „Wer frem de Sprachen nicht kent, wei ? nichts von seiner eigenen“, co w wolnym tłumaczeniu oznacza: „Kto nie zna obcego języka, ten nic nie wie o swoim własnym”. 

      Cele projektu są  następujące: 

 • szerzenie zainteresowania nauką oraz pogłębianiem znajomości języka angielskiego wśród uczniów i czytelników, który pomoże im w nawiązywaniu kontaktów w UE;
 • rozbudzanie zainteresowania historią, kulturą i dniem dzisiejszym Irlandii;
 • podnoszenie kultury słowa;
 • pobudzanie i rozwijanie wrażliwości twórczej i estetycznej dzieci i młodzieży. 

Działania przewidziane w projekcie: 

 • wystawa fotograficzna „Irlandia – szmaragdowa wyspa” autorstwa Justyny i Krzysztofa Szramm dostępna dla szerokiej publiczności w lokalu Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie przy ul. Warszawskiej 4 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00);
 • konkursy językowe („THE BIG CHANCE”), plastyczny („Baśniowa Irlandia”)
 • Konkurs wiedzy o historii, kulturze i dniu dzisiejszym Irlandii („Twoja wyjątkowa   Irlandia”);
 • spotkania warsztatowe i integracyjne.

       Termin zgłoszeń  uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów do konkursów językowych i plastycznego upływa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2010 roku do godz. 15:00.                              

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

     Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w trakcie realizacji projektu. Wszelkie zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: WWW.biblioteka-zuromin.pl

Patronat medialny: „Tygodnik Ciechanowski”                    

Regina Kwiatkowska
Dyrektor P-MBP w Żurominie

                                                                                                            

Zał. Nr 1 – szkoły podstawowe

 

 

 

                           Regulamin  konkursu plastyczno – językowego

                            w projekcie edukacyjno-kulturalnym

                         „A Irlandia podobno jest taka zielona …”

 

Misją projektu jest popularyzacja wiedzy o Irlandii – kraju pełnym uroku i niezmąconego piękna, o irlandzkiej historii i bogatym dziedzictwie kulturowym. Żeby zrozumieć specyfikę innej kultury, trzeba znać jej język, ponieważ istnieje ogrom cech ją wyróżniających i często nie mających odpowiednika w innym języku. Nauka języka obcego ma również wpływ na poprawę jakości mowy rodzimej, ucząc się zaczynamy rozumieć reguły rządzące językiem ojczystym, tajemnicą przestają być zasady gramatyki używania czasów, słowotwórstwa, konstrukcji zdań. Niech mottem się stanie słynne zdanie J. W. Gethe’ego: „Wer fremde Sprachen nicht kent, wei ? nichts von seiner eigenen“, co w wolnym tłumaczeniu oznacza: „Kto nie zna obcego języka, ten nic nie wie o swoim własnym”.

 

Część językowa: „THE BIG CHANCE”

 

                                                § 1 .

Udział w konkursie jest dobrowolny, a prawo do uczestnictwa mają uczniowie klas V i VI ze szkół podstawowych z terenu powiatu żuromińskiego wskazani przez nauczyciela języka angielskiego. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursu.

                                                § 2 .

Biblioteka organizuje finał konkursowy w terminie do dnia 7 czerwca 2010, który składał się będzie z testu pisemnego ze znajomości języka angielskiego. Test zamknięty obejmuje 54 pytań a poziom trudności jest dostosowany do roku nauczania. Odpowiedzi należy udzielać za pomocą długopisu kolorem czarnym lub niebieskim. Niedozwolone jest używanie jakichkolwiek pomocy naukowych czy elektronicznych środków przekazu. Na potrzeby finału każdy uczestnik otrzyma indywidualny kod, który będzie identyfikował jego pracę.

                                                § 3 .

Jury konkursu powołane przez organizatora projektu oceni zakodowane testy na następujących zasadach:

 

I.  Pytania 1 – 18:

   - za każdą poprawną odpowiedź 4 pkt.

   - brak odpowiedzi 0 pkt.

   - zła odpowiedź 1 pkt.

II.  Pytania 19 – 36:

   - za każdą poprawną odpowiedź 5 pkt.

   - brak odpowiedzi 0 pkt.

   - zła odpowiedź 1,25 pkt.

III. Pytania 37 – 54:

   - za każdą poprawną odpowiedź 6 pkt.

   - brak odpowiedzi  0 pkt.

   - zła odpowiedź  1,50 pkt.

 

UWAGA: test zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź spośród 4 do wyboru.

  

W razie uzyskania tej samej liczby punktów zwiększa się grono laureatów.

 

Część plastyczna „Baśniowa Irlandia”:

               

                                               § 1 .

Udział w konkursie jest dobrowolny, a prawo do uczestnictwa mają po 1 uczniu kl. V i po 1 uczniu kl. VI z każdej szkoły podstawowej wskazani przez szkołę z terenu powiatu żuromińskiego. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursu.

                                               § 2 .

 

 1. Zadaniem uczestników będzie wykonanie prac plastycznych dowolną techniką artystyczną na tematy zaczerpnięte z baśni i legend celtyckich (np. opowieści z Narnii, z życia elfów, wróżek, skrzatów itp.)
 2. Prace będą wykonywane w Bibliotece publicznej w Żurominie przy ul. Warszawskiej 4 w dniu 9 czerwca 2010 r. w ciągu 90 minut, począwszy od godz.12:00.
 3. Organizator zabezpiecza arkusze bristolu o wym. 50 x 70 cm, natomiast uczestnik przystępuje do konkursu z dowolnymi wł materiałami plastycznymi w ilości niezbędnej do wykonania pracy.

                                           § 4 .

JURY powołane przez organizatora dokonuje wyboru kierując się pomysłowością, oryginalnością oraz estetyką wykonania pracy.

                                                § 5 .

Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie przyjmuje zgłoszenia Dzieci do konkursów telefonicznie (23) 657 – 25 -97 lub osobiście w biurze biblioteki przy ul. Warszawskiej 4 w Żurominie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

                                                § 6 .

Wyniki oraz wręczenie nagród laureatom obydwu konkursów w kategorii szkół podstawowych odbędzie się w dniu 9 czerwca 2010 roku (środa) w  P-MBP w Żurominie.

 

 

 

                                                              /-/ Regina Kwiatkowska

                                                           Dyrektor P-MBP w Żurominie

 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech