24-08-2019r.
godzina 10:15
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Nabór na rachmistrzów spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym 

Nabór na rachmistrzów spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010

 

     Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin - Gminny Komisarz Spisowy  ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy  i Miasta Żuromin.

      Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla Gminy i Miasta Zuromin ustalono liczbę 7 rachmistrzów i 1 osobę rezerwową.

 Kandydat na rachmistrza powinien:

 • mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie(preferowane rolnicze, geodezyjne, ekonomiczne),wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
 • posiadać dobrą znajomość obsługi komputera, systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych,
 • być w pełni sprawnym fizycznie, posiadać umiejętności łatwego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania u osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady. Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość cierpliwość podczas przeprowadzania wywiadu,
 • zamieszkiwać na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

      Rachmistrze spisowi na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held, z opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej(kalendarz pracy).Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona zostanie według odrębnych zasad.

      Spośród wskazanych przez Gminnego Komisarza Spisowego kandydatów na Rachmistrzów spisowych Wojewódzki Urząd Statystyczny po przeprowadzeniu szkolenia i egzaminu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz warsztatów na temat posługiwania się urządzeniem typu hand-held i zainstalowanymi na nich aplikacjami wybierze osoby, z którymi podpisze umowę zlacenia. Kandydaci na rachmistrzów spisowych muszą być dyspozycyjni w dniach:

 •     od 20 czerwca do 31 lipca 4-dniowe szkolenie przeprowadzone przez Urząd Statystyczny według harmonogramu(dokładny termin szkolenia zostanie podany w późniejszym terminie),
 •    od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2010 (obchód przedspisowy, weryfikacja informacji z wykazów i map cyfrowych),
 •     od 8 września do 31 października 2010 spisywanie (każdy z rachmistrzów otrzyma pulę gospodarstw rolnych do spisania,zebrane informacje rachmistrzowie będą wprowadzali bezpośrednio na otrzymane urządzenia hand-held).

 WAŻNE!

Nabór organizowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane muszą zdać egzamin kończący pierwsze szkolenie i zostać wytypowane przez Urząd Statystyczny do przeprowadzenia spisu. Ponadto muszą złożyć pisemne przyrzeczenie o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

 W zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • telefon i adres e-mail
 • datę urodzenia
 • miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,
 • w przypadku studentów - nazwę szkoły,
 • w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

       Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 14 czerwca 2010 roku do godz. 10.00 w dniach i godzinach pracy Urzędu  Gminy i Miasta Żuromin, w pokoju nr 16 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2010”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po 14 czerwca 2010 br. po godz. 10.00 lub będą niekompletne, nie zostaną rozpatrzone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 6572258 

Załączniki:

 • Oświadczenie o niekaralności:
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych:
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Oświadczenia, o których mowa wyżej są do pobrania na stronie internetowej Urzędu jak również osobiście w pokoju nr 16.

  Oswiadczenie1.pdf
 Oswiadczenie2.pdf
 Oswiadczenie3.pdf
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech