21-09-2021r.
godzina 12:23
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746556 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Kadencja 2006-2010 :: Sesja Nr XLVII/2010


 

Uchwała Nr 342/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy i Miasta Żuromin.

                                                              UCHWAŁA 342/XLVII/10

                                                   RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

                                                            z dnia 10 listopada 2010r

 

 

 

      w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony  

      Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy i Miasta Żuromin.

 

 

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U.   

     z 2001 r., Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 6. ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

     o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180,poz.1493 z późn. zm.) uchwala się, co

     następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się ” Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

        w Rodzinie Gminy i Miasta Żuromin”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

 

§ 3

      

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_342-XLVII-10.doc
Załacznik do Uchwały Nr 342/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 listopada 2010r.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech