24-10-2021r.
godzina 13:58
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746749 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2011 :: GUS - Narodowy Spis Powszechny Ludości i Mieszkań 2011 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.

Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.

Osoby telefonujące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.

Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.

800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,

22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br. 

www.spis.gov.pl


 

Urząd Statystyczny w Warszawie w ramach popularyzacji i promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 informuje, że na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl/gus/plakaty_i_ulotki_PLK_HTML.htm zostały zamieszczone wersje elektroniczne plakatów i ulotki spisowej. Do wykorzystania jest również informacja o obchodzie przedspisowym zamieszczona na stronie naszego Urzędu pod adresem http://www.stat.gov.pl/warsz.

 

Ponadto nadmieniamy, że od dnia 1 kwietnia br. będą dostępne infolinie uruchomione na potrzeby NSP 2011. Oficjalne numery infolinii to: 800 800 800 (numer bezpłatny dla połączeń przychodzących z telefonów stacjonarnych) oraz 22 44 44 777 (przeznaczony dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych, płatny zgodnie z cennikiem operatora).

 

Nabór na rachmistrzów spisowych przy Narodowym Spisie

Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011.

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin-Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór Kandydatów na rachmistrzów spisowych przy Narodowym Spisie  Powszechnym Ludności i Mieszkań 2010, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

 

            Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla Gminy i  Miasta Żuromin ustalono liczbę 6 rachmistrzów ( w części miejskiej – 4 osoby, w części wiejskiej – 2 osoby) i 1 osobę rezerwową.

 

 Kandydat na rachmistrza powinien:

 

-          mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowane administracyjne),

-          posiadać dobrą znajomość obsługi komputera, systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych,

-          być w pełni sprawnym fizycznie, posiadać umiejętności łatwego komunikowania  się z respondentami, wzbudzania zaufania u osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady. Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom  uprzejmość i cierpliwość podczas przeprowadzania wywiadu,

-          korzystać z pełni praw publicznych i być nie karany za przestępstwo popełnione  umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe),

-          zamieszkiwać na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

 

            Rachmistrze spisowi na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held, z opracowaną aplikacją formularzową, oprogramowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy). Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona zostanie według odrębnych zasad.

 

Spośród wskazanych przez Gminnego Komisarza Spisowego kandydatów na Rachmistrzów Spisowych Wojewódzki Urząd Statystyczny po przeprowadzeniu szkolenia i egzaminu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz warsztatów na temat posługiwania się urządzeniem typu hand-held i zainstalowanymi na nich  aplikacjami wybierze osoby, z którymi podpisze umowę zlecenia. Kandydaci na rachmistrzów spisowych muszą być dyspozycyjni w dniach:

 

-          od 5 stycznia do 25 lutego 2011 4-dniowe szkolenie przeprowadzone przez Urząd Statystyczny według harmonogramu (dokładny termin szkolenia zostanie podany w późniejszym terminie),

-          od 1 marca do 17 marca 2011 (obchód przedspisowy), weryfikacja informacji z wykazów i map cyfrowych),

-          od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 spisywanie (każdy z rachmistrzów otrzyma pulę jednostek spisowych do spisania, zebrane informacje rachmistrzowie będą  wprowadzali bezpośrednio na otrzymane urządzenia hand-held).

 

WAŻNE !

 

 Nabór organizowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane muszą zdać egzamin kończący pierwsze szkolenie i zostać wytypowane przez Urząd Statystyczny do przeprowadzenia spisu. Ponadto  muszą złożyć pisemne przyrzeczenie o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

 

 W zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać:

-          imię i nazwisko

-          adres zamieszkania

-          telefon i adres e-mail

-          datę urodzenia

-          miejsce urodzenia

-          miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy

-          w przypadku studentów – nazwę szkoły

-          w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny

 

 Do zgłoszenia należy dołączyć:

 

-          kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie,

-          kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

-          oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym  przestępstwa skarbowe)

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 14 grudnia 2010 roku do godz. 15.30 w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, w pokoju Nr 1 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór  na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011” .

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po 14 grudnia 2010 r. po godz. 15.30 lub będą niekompletne, nie zostaną rozpatrzone.

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (23) 6572461.

 

Załączniki:

-          Oświadczenie o niekaralności,

-          Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

-          Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Oświadczenia, o których mowa wyżej są do pobrania na stronie internetowej Urzędu jak również osobiście w pokoju nr 1. Oswiadczenie_1.pdf
 Oswiadczenie_2.pdf
 Oswiadczenie_3.pdf


 

Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin - Gminny Komisarz Spisowy informuje, że do dnia 14 grudnia wpłynęło 17 wniosków na kandydata na rachmistrza spisowego.

 

 Kandydaci na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011:

 

- Gąsiorowska Agnieszka

- Rudowska Bożena

- Rzymkowska Grażyna

- Stachyra Luiza

- Szczepańska Ewa

Wrzosek Mateusz

- Radka Sylwia - kandydat rezerwowy

 

Gminny Komisarz Spisowy złożył wniosek o powołanie w/w kandydatów na rachmistrzów spisowych do Dyrektora Urzędu Statystycznego w dniu 20 grudnia 2010 r.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

/-/ Zbigniew Nosek

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech