28-11-2021r.
godzina 21:32
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746931 raz(y)


[Panel administracyjny]

Przetarg nr 1 -     Przetarg nr 2 -     Przetarg nr 3 -     Konkurs ofert -     Przetarg nr 4 -     Przetarg nr 5 -     Przetarg nr 6 -     Przetarg nr 7 -     Przetarg nr 8 -     Przetarg nr 9 -     Przetarg nr 10 -     Przetarg nr 11 -     Przetarg nr 12 -     Przetarg nr 13 -     Przetarg nr 14 -     Przetarg nr 15 -     Przetarg nr 16 -     Przetarg nr 17 -     Przetarg nr 18 -     Przetarg nr 19 -     Przetarg nr 20 -     Przetarg nr 21 -     Przetarg nr 22 -     Przetarg nr 23 -     Przetarg nr 24 -     Przetarg nr 25 -     Przetarg nr 26 -     Przetarg nr 27 -     Przetarg nr 28 -     Przetarg nr 29 -     Przetarg nr 30 -     Przetarg nr 31 -     Przetarg nr 32 -     Przetarg nr 33 -     Przetarg nr 34 -     Przetarg nr 35 -     Przetarg nr 36 -     Przetarg nr 37 -    

Archiwum :: Archiwum 2011 :: Przetargi w 2011 roku 

 

Przetarg nr 1 - Dowóz dzieci do szkół.

Przetarg nr 2 - Rozbudowa Żuromińskiego Centrum Kultury.

Przetarg nr 3 - Remont cząstkowy ulic na terenie miasta i gminy Żuromin.

Konkurs ofert - na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 20011 r.

Przetarg nr 4 - Adaptacja budynku przy ul. Lubowidzkiej na cele mieszkaniowe

Przetarg nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Wiadrowie.

Przetarg nr 6 - Zakup 4.000 ton pospółki z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogowych na terenie Gminy Żuromin transportem zamawiającego.

Przetarg nr 7 -  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

Przetarg nr 8 -  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Mławskiej w Żurominie.

Przetarg nr 9 -  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie oraz przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku.

Przetarg nr 10 - Budowa trzech szkolnych placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

Zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości do 14.000 euro - Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn "Wiem więcej - mogę więcej".

Rozpoznanie cenowe o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro - Pełnienie funkcji 4 szkolnych sekretarzy projektu pn. "Wiem więcej - mogę więcej".

Rozpoznanie cenowe o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro - Pełnienie funkcji pracownika do spraw obsługi finansowo - księgowej projektu pn. "Wiem więcej - mogę więcej".

Pozpoznanie cenowe o szacunkowej wartośc poniżej 14.000 euro - Pełnienie funkcji pracownika do spraw obsługi kadrowo - płacowej projektu pn. "Wiem więcej - mogę więcej".

Przetarg nr 15 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin w okresie od 06.08.2011 do 05.08.2013 r.

Przetarg nr 16 - Realizacja szkoleń w ramach projektu Wiem więcej mogę więcej realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie, w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku i w Samorządowej Szkole podstawowej w Będzyminie.

Przetarg nr 17 - Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn „Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przetarg nr 18 - Dostawa kserokopiarki na potrzeby realizacji projektu pn „Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Przetarg nr 19 - Dostawa epidiaskopu i projektorów multimedialnych na potrzeby realizacji projektu pn „Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS POKL 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przetarg nr 20 - Dostawa tablic interaktywnych z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn „Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS POKL 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przetarg nr 21 - Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn „Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przetarg nr 22 - „Dostawa i montaż pracowni językowych na potrzeby realizacji projektu pn „Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS POKL 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Przetarg nr 23 -  Budowa przyłącza kanalizacja sanitarnej do budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego oraz budowy dwóch odcinków sieci wodociągowej w ulicach: Reformatów i Grunwaldzkiej w Żurominie..

Przetarg nr 24 - Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu "Wiem więcej - mogę więcej" realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie, w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku i w Samorządowej Szkole Podstawowej w Będzyminie.

Przetarg nr 25 - Przebudowę drogi gminnej – ul. Łąkowej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+177,80 na działkach nr ewidencyjny 269, 805, 816, 707 w miejscowości Chamsk.

Przetarg nr 26 - Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć wyrównujących w ramach projektu "Wiem więcej - mogę więcej" realizowanego w ramach POKL 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Zespole Szkół nr 1 w Żurominie, w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku oraz w Samorządowej Szkole Podstawowej w Będzyminie.

Przetarg nr 27 - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2011 rok” w wysokości 205 000,00 zł

Przetarg nr 28 -  Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie
zajęć rozwijających w ramach projektu "Wiem więcej - mogę więcej" realizowanego w ramach POKL 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
w Zespole Szkół nr 1 w Żurominie oraz w Samorządowej Szkole Podstawowej w Będzyminie
.   

Przetarg nr 29 -  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2011 rok w wysokości 1.000.000,00 zł.   

Zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro -  Dowóz uczniów na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn „Wiem więcej – mogę więcej”.   

Zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro -  usługę cateringową polegającą na dostawie posiłków dla uczniów w ramach projektu pn „Wiem więcej – mogę więcej”. 

Konkurs ofert - na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r  . 

Zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro - na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 .

Przetarg nr 34 -  Przebudowa drogi gminnej ulicy Okrężnej w Rozwozinie

Przetarg nr 35 -  Budowa kanalizacji deszczowej w Cierpigorzu.

Przetarg nr 36 -  Dowóz dzieci do szkół.

Przetarg nr 37 -  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2011 rok w wysokości 1.238.000,00 zł.

 

 

 

 Informację wytworzył(a):
Informację dodał(a): mgr inż.Wnuk Ewa
Ostatnia modyfikacja: 2012-03-26 10:49:07


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech