24-10-2021r.
godzina 13:44
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746749 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2011 :: OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY samochodu pożarniczego FS-Lublin Żuk A 06B 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

 

informuje, że posiada niżej wymieniony składnik majątku ruchomego uznany jako zbędny i zużyty, przeznaczony do sprzedaży:

 

samochód ciężarowy pożarniczy FS-Lublin Żuk A 06B, rok produkcji 1987, stan licznika 220 000 km, kolor pojazdu czerwony, pojemność silnika 2120 cm3 paliwo – benzyna,

cena pojazdu – nie niższa od 500 zł.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Samochód można oglądać w dni i godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kliczewie Dużym po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Urzędu Eugeniuszem Czaplińskim tel. (23) 6572 540).

 

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, 09 – 300 Żuromin,

pl. Piłsudskiego 3, sekretariat – pokój nr 17.
Termin składania ofert upływa dnia  11 lutego 2011 r. o godz. 09°°.

 

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta pisemna powinna zawierać między innymi:
- imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmy, instytucji),
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży.

Ofertę wraz z oświadczeniem składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Koperta winna być oznaczona :”Oferta na zakup samochodu ciężarowego marki FS-Lublin Żuk A 06B”  NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11 lutego 2011 godz. 0900.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 lutego 2011 r. , o godz. 0915 w pokoju nr 22 Urzędu. Otwarcie ofert jest jawne.

W przypadku zainteresowania zakupem wielu osób  z taką samą zaoferowaną ceną, sprzedaż dalej będzie kontynuowana w formie aukcji między tymi zainteresowanymi.

 

Informacje dodatkowe:

Jeżeli osoba składająca ofertę nie zawrze umowy kupna w ciągu 14 dni od powiadomienia o wyborze jego oferty, Urząd Gminy i Miasta w Żurominie od tego terminu nie będzie związany złożoną ofertą.
Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie sprzedaży jest Pan Eugeniusz Czapliński Tel. (23) 6572540.

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Żuromin

Zbigniew Nosek

 Informację wytworzył(a): Eugeniusz Czapliński
Informację dodał(a): Piotr Suchoparski
Ostatnia modyfikacja: 2011-02-04 10:22:18


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech