24-10-2021r.
godzina 14:17
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746750 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2011 :: INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Prezes Sądu Okręgowego w Płocku  określił liczbę ławników do poszczególnych sądów:

  1. do orzekania w  Sądzie  Okręgowego w Płocku  1 osoba,
  2. do orzekania w Sądzie Rejonowego w Mławie  1 osoba;
  3. do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SR w Ciechanowie – 2 osoby

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Karty zgłoszenia udostępnia się w Urzędzie Gminy i Miasta w  pokoju nr 35
Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem internetu, na stronach www.ms.gov.pl

 

Dnia 14 czerwca 2011r. weszły nowe przepisy dotyczące zasad wyboru ławników.

 

Nowy wzór karty można pobrać w zakładce  Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce < Sądy powszechne.


  Informuję, że zgodnie z nowelizacją ustawy  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1.       prezesi  właściwych sądów;

2.       stowarzyszenia;

3.       inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

4.       co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być osoba, która:

 

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończyła 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w  miejscu       kandydowania  co najmniej od roku,
5. nie przekroczyła 70 lat
6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikiem nie mogą być:

 

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników upływa

z dniem 30 czerwca 2011r.

 

KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA WRAZ Z KOMPLETAMI ZAŁĄCZNIKÓW PRZYJMOWANE SĄ W BIURZE RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE W GODZINACH URZĘDOWANIA .

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Żurominie

/-/ Andrzej Rutowski

 

  ZALACZNIK.doc
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO
 LISTA___OSOB.doc
LISTA OSÓB
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech