28-11-2021r.
godzina 21:47
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746931 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2011 :: Podpisano umowę na wykonanie obwodnicy Żuromina 

Podpisano umowę na wykonanie obwodnicy Żuromina

           20 czerwca 2011 r. w Warszawie  p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Gróg Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski i przedstawiciele konsorcjum, które złożyło najkorzystniejsza ofertę przetargową Prezes PRIBEX-u Warszawa Hanna Pniewska i Generalny Dyrektor UAB ALKESTA z Litwy Eugenijus Palavinskas podpisali umowę na wykonanie obwodnicy Żuromina za kwotę ponad 24 miliony złotych.

 

 

Historia powstania projektu obwodnicy po 2000 roku.

 •    Listopad 2004 roku Burmistrz Zbigniew Nosek wystąpił do Wydziału Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Warszwie o uzgodnienie koncepcji budowy obwodnicy w Żurominie. Autorem koncepcji (pierwszego projektu technicznego) obwodnicy jest Pani Maria Budzińska.  Na podstawie przedstawionych materiałów i wstępnej analizy ruchu drogowego Urząd Marszałkowski postawił uzgodnić projekt pod warunkiem połączenia projektowanej obwodnicy z istniejącymi drogami wojewódzkimi 541 i 563 (ul.Lidzbarskiej i Wyzwolenia) przy pomocy rond.
 1.  Po wybudowaniu obwodnica byłaby drogą wojewódzką a ulice Warszawska i Lidzbarska  w granicach miasta stałyby się drogami gminnymi.
 2.  W założeniach do koncepcji pierwsze rondo usytuowano koło cmentarza parafialnego, drugie na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia, Towarowa, Zielona (magazyny).

          Gmina Żuromin była wówczas właścicielem pasa gruntu o szerokości 30 m od ulicy Wyzwolenia do ulicy Warszawskiej. Natomiast odcinek ulicy Okrężnej od ulicy Wyzwolenia w kierunku cmentarza parafialnego miał szerokość  tylko 12 m.

 •   28 luty 2005 roku odbyło się spotkanie właścicielami gruntów rolnych przyległych do ulicy Okrężnej na odcinku "magazyny-cmentarz", od których konieczne jest wykupienie gruntów na poszerzenie pasa drogowego do minimum 24 metrów.

           Lata 2006-2008 to kolejne zmiany koncepcji budowy obwodnicy aż do obecnej z jezdnią główną, dwiema drogami serwisowymi, 3 rondami i szerokością pasa drogowego 30 m na całej długości 3km. To także czas zabiegów Burmistrza i Starosty Żuromińskiego o kolejne uzgodnienia i umieszczenie środków w budżecie Województwa Mazowieckiego.Pierwsza wersja obwodnicy. Dwa ronda (przy cmentarzu i magazynach). Przed Franciszkowem skrzyżowanie skanalizowane.


 

      20 marca 2009 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Burmistrz Miasta i Gminy Żuromin Zbigniew Nosek podpisali porozumienie w sprawie budowy obwodnicy – ulicy Okrężnej w Żurominie. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie reprezentował Dyrektor Krzysztof Kondraciuk.
Zgodnie z postanowieniami porozumienia Województwo Mazowieckie oraz Gmina i Miasto Żuromin zobowiązują się do współpracy przy budowie obwodnicy. Obie strony będą po połowie partycypować w kosztach wykupu gruntów pod budowę drogi. 
Ponadto Miasto i Gmina Żuromin zobowiązała się do sfinansowania opracowania dokumentacji projektowej  i zrzeknie się odszkodowania za grunty leżące w pasie drogowym planowanej budowy. W ramach inwestycji powstanie ponad 3 km nowej drogi.

        20.03.2009 r. Od lewej: Dyrektor MZDW Warszawa Krzysztof Kondraciuk, Marszałek Adam Struzik, Burmistrz Zbigniew Nosek, Starosta Janusz Welenc.


 
 •  15 kwietnia 2009 r. w wyniku podjętych działań Burmistrz Zbigniew Nosek otrzymuje upoważnienie do reprezentowania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do występowania w sprawach dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa obwodnicy Żuromina - ul.Okrężna".
 •   31 sierpień 2009 r. zakończenie procedury wypłacania odszkodowań za grunty przejęte pod budowę obwodnicy Żuromina.
 •    4 listopada 2009 r. Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę obwodnicy Żuromina - ul.Okrężnej. 
 •  23 luty 2010 r. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Żuromina ul.Okrężna
 •   29 listopada 2010 r. Spotkanie Żuromińskich Samorządowców z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego Adamem Struzikiem  

                                 

 • 31 stycznia 2011r. Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyjęli autopoprawkę do projektu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok, w którym w zakresie inwestycji na drogach wojewódzkich znalazło się zadanie budowy obwodnicy miasta Żuromin – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541 Lubawa – Lidzbark – Żuromin – Sierpc. Wysokość przewidzianych środków w budżecie Województwa Mazowieckiego przewidziana na rok 2011 wynosi – 8 280 652 zł.
 •    23 maj 2011r. Rozstrzygnięcie przetargu na budowę obwodnicy Żuromina. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum składające się z 3 firm:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export Pribex sp. z o.o. Warszawa
 2. UAB Alkesta Alytus Litwa
 3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 7 sp. z o.o. Warszawa

za kwotę brutto  24.331.310.97zł.

            W ciągu miesiąca od podpisania umowy wykonawca powinien zostać wprowadzony na plac budowy.      

Budowa obwodnicy w zachodniej części Żuromina to wysiłek wielu osób i efekt wspólpracy samorządu miejsko-gminnego i powiatowego. 

Razem ze Starostą Żuromińskim Januszem Welencem szczególne podziękowanie składam Panu Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi i członkowi Zarządu Województwa - Janinie Ewie Orzełowskiej, Przewodniczącemu Komisji Budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Henrykowi Antczakowi, Dyrektorowi MZDW Oddział Ciechanów - Renacie Drążewskiej, Pracownikom Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, projektantowi Jerzemu Górgoniowi, Romanowi Stachyrze - przewodniczącemu Zarządu PSL w Żurominie, autorce pierwszej koncepcji - Mariannie Budzińskiej, Pracownikom Wydziału Zamiejscowego Wojewody Mazowieckiego w Ciechanowie, Pracownikom UGiM Żuromin, Radnym Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 i wszystkim, którzy przyczynili się do tej największej inwestycji w samorządzie Żuromińskim w ostatnim dwudziestoleciu.

                                                                                                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin 

                                                                                                                                            Zbigniew Nosek                         zowo.pdf
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech