22-04-2021r.
godzina 02:29
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Zarządzenia Burmistrza :: Zarządzenia Burmistrza 2012 nr_1_z_02.01.2012.jpg
Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
 nr_2_z_18.01.2012.jpg
Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Żurominie przy ul. Towarowej.
 nr_3_z_03.01.2012.jpg
Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 31/11 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 marca 2011r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne w klasie IV stopnia.
 nr_4_z_05.01.2012.jpg
Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 5 stycznia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
 nr_5_z_16.01.2012.pdf
Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie analizy poniesionych w 2011 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 nr_6_z_16.01.2012.jpg
Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazania do budżetu państwa.
 nr_7_z_17.01.2012.pdf
Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 nr_8_z_18.01.2012.jpg
Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż działki położonej w Żurominie przy ul. Zwycięstwa.
 nr_9_z_19.01.2012.jpg
Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa traktu pieszo-rowerowego w ciągu drogi gminnej ul. Mazowieckiej w Chamsku wraz z infrastrukturą techniczną”.
 nr_11_z_19.01.2012.jpg
Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie dzierżawy działki nr 747/2 położonej w Poniatowie przy ul. Parkowej.
 nr_10_z_19.01.2012.jpg
Zarządzenie nr 10/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż działki położonej w Żurominie przy ul. Zielonej.
 nr_12_z_30.01.2012.jpg
Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany osobowej w składzie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żurominie.
 nr_13_z_01.02.2012.jpg
Zarządzenie nr 13/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż działek położónych w Żurominie przy ul. Zwycięstwa.
 nr_14_z_02.02.2012.jpg
Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 2 lutego 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Żuromin”.
 nr_15_z_03.02.2012.jpg
Zarządzenie nr 15/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2012 z dnia 19.01.2012 dot. ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa traktu pieszo-rowerowego w ciągu drogi gminnej ul. Mazowiecka w Chamsku wraz z infrastrukturą techniczną”.
 nr_16_z_21.02.2012.jpg
Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pl. Wolności i ul. Zamojskiego w Żurominie”
 nr_17_z_21.02.2012.jpg
Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia osób do wystawienia faktur VAT w imieniu Gminy i Miasta Żuromin.
 nr_18_z_27.02.2012.jpg
Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 nr_19_z_27.02.2012.jpg
Zarządzenie nr 19/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Remont cząstkowy ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin”
 nr_20_z_28.02.2012.jpg
Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Żuromin.
 nr_21_z_01.03.2012.pdf
Zarządzenie nr 21/2012 z dnia 1 marca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2012 roku.
 nr_22_z_01.03.2012.pdf
Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 1 marca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na obszarze Gminy i Miasta w 2012 roku.
 nr_23_z_07.03.2012.pdf
Zarządzenie nr 23/2012 z dnia 7 marca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Zakup pospółki”.
 nr_24_z_16.03.2012.pdf
Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 16 marca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2011rok.
 nr_25_z_16.03.2012.jpg
Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 16 marca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
 nr_26_z_19.03.2012.pdf
Zarządzenie nr 26/2012 z dnia 19 marca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
 nr_27_z_22.03.2012.jpg
Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 22 marca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2011 rok (art. 265 pkt. 2 ufp)
 nr_28_z_27.03.2012.pdf
Zarządzenie nr 28/2012 z dnia 27 marca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami we wsi Cierpigórz ”.
 nr_29_z_11.04.2012.pdf
Zarządzenie nr 29/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2012 roku.
 nr_30_z_12.04.2012.jpg
Zarządzenie nr 30/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 nr_31_z_19.04.2012.pdf
Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w Żurominie przy ul. Wyzwolenia.
 nr_33_z_25.04.2012.jpg
Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przechowywania dokumentacji z realizacji projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 460625W relacji Poniatowo-Franciszkowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”.
 nr_34_z_11.05.2012.jpg
Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 11 maja 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „ Wykonanie remontu chodnika w ulicy Kosynierów w Żurominie”
 nr_35_z_15.05.2012.jpg
Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 15 maja 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.
 nr_36_z_16.05.2012.jpg
Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 16 maja 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/11 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów.
 nr_37_z_16.05.2012.jpg
Zarządzenie nr 37/2012 z dnia 16 maja 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonego zapytania ofertowego.
 nr_38_z_25.05.2012.jpg
Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 25 maja 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „ Remont dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żurominie”.
 nr_39_z_1.06.2012.jpg
Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie dzierżawy działki nr 350/3 położonej w Poniatowie przy ul. Zwycięstwa.
 nr_40_z_06.06.2012.jpg
Zarządzenie nr 40/2012 z dnia 06 czerwca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta na rok 2012 w wysokości 1.337.850,00 zł”.
 nr_41_z_12.06.2012.jpg
Zarządzenie nr 41/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. Budowa trzech szkolnych placów zabaw.
 nr_42_z_14.06.2012.jpg
Zarządzenie nr 42/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ulicy Krótkiej i Ogrodowej w Dębsku”.
 nr_44_z_27.06.2012.jpg
Zarządzenie nr 44/2012 z dnia 27.06 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jezuitów w Żurominie”
 nr_45_z_27.06.2012.pdf
Zarządzenie nr 45/2012 z dnia 27.06.2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie dokumentacji konsolidacji bilansów Gminy i jednostek organizacyjnych za 2011 rok.
 nr_47_z_29.06.2012.jpg
Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_48_z_29.06.2012.jpg
Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_49_z_29.06.2012.jpg
Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_50_z_29.06.2012.jpg
Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_51_z_29.06.2012.jpg
Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_52_z_29.06.2012.jpg
Zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_53_z_02.07.2012.jpg
Zarządzenie nr 53/2012 z dnia 02.07.2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 nr_54_z_02.07.2012.jpg
Zarządzenie Nr 54/2012 z dnia 2 lipca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.539.125,00zł”.
 nr_55_z_11.07.2012.jpg
Zarządzenie nr 55/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnego nr 24 położonego w Żurominie przy ul. Wyzwolenia
 nr_56_z_12.07.2012.pdf
Zarządzenie nr 56/2012 z dnia 12.07.2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminu składania wniosków do szkół z terenu Gminy i Miasta Żuromin w celu udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
 nr_57_z_12.07.2012.jpg
Zarządzenie Nr 57/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku z siedzibą: Chamsk, ul. Szkolna 19, 09-300 Żuromin.
 nr_58_z_17.07.2012.jpg
Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa trzech szkolnych placów zabaw”.
 nr_59_z_20.07.2012.pdf
Zarządzenie Nr 59/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/11 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 nr_60_z_23.07.2012.jpg
Zarządzenie Nr 60/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Remont instalacji centralnego ogrzewania w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Żurominie”.
 nr_61_z_25.07.2012.jpg
Zarządzenie Nr 61/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów najmu i umowy użyczenia na lokale użytkowe znajdujące się w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Warszawskiej 4 w Żurominie.
 nr_62_z_03.08.2012.jpg
Zarządzenie Nr 62/2012 z dnia 03 sierpnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Rewitalizacja parku przy Placu Piłsudskiego w Żurominie”.
 nr_63_z_03.08.2012.pdf
Zarządzenie Nr 63/2012 z dnia 03 sierpnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
 nr_64_z_21.08.2012.jpg
Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za I-wsze półrocze 2012r, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012r.
 nr_65_z_28.08.2012.jpg
Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ulicy Matejki w Żurominie”.
 nr_66_z_28.08.2012.jpg
Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Żuromin.
 nr_67_z_30.08.2012.jpg
Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zarządzenia konsultacji Programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
 nr_68_z_30.08.2012.pdf
Zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 nr_69_z_30.08.2012.pdf
Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 nr_71_z_14.09.2012.jpg
Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 14 września 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji inwestycji Rewitalizacja parku przy Placu Piłsudskiego w Żurominie”.
 nr_72_z_14.09.2012.jpg
Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia 14 września 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa palcu zabaw w Chamsku”
 nr_73_z_14.09.2012.jpg
Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 14 września 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2012 z dnia 12 lipca 2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków do szkół z terenu Gminy i Miasta Żuromin w celu udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
 nr_74_z_14.09.2012.jpg
Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 14 września 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego w Poniatowie przy ul. Ogrodowej”.
 nr_75_z_14.09.2012.jpg
Zarządzenie Nr 75/2012 z dnia 14 września 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Rewitalizacja parku przy Placu Piłsudskiego w Żurominie”.
 nr_76_z_27.09.2012.pdf
Zarządzenie Nr 76/2012 z dnia 27 września 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
 nr_77_z_27.09.2012.jpg
Zarządzenie Nr 77/2012 z dnia 27 września 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin.
 nr_78_z_02.10.2012.jpg
Zarządzenie Nr 78/2012 z dnia 28 września 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza i Klonowej w Żurominie”.
 nr_79_z_02.10.2012.jpg
Zarządzenie Nr 79/2012 z dnia 02 października 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Żuromin”.
 nr_80_z_3.10.2012.pdf
Zarządzenie nr 80/2012 z dnia 03 października 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji mającej na celu wybór nauczycieli oraz dyrektorów ze szkół i przedszkoli do Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2012 roku.
 nr_81_z_3.10.2012.jpg
Zarządzenie nr 81/2012 z dnia 03 października 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 30/2006 z dnia 7 marca 2006r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 nr_82_z_08.10.2012.jpg
Zarządzenie nr 82/2012 z dnia 08 października 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wyznaczenia zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żuromin.
 nr_83_z_25.10.2012.jpg
Zarządzenie nr 83/2012 z dnia 25 października 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany osobowej w składzie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żurominie.
 nr_84_z_30.10.2012.jpg
Zarządzenie Nr 84/2012 z dnia 30 października 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów dzierżawy na część działki nr 2159 położonej w Żurominie przy ul. Warszawskiej 4.
 nr_85_z_31.10.2012.jpg
Zarządzenie Nr 85/2012 z dnia 31 października 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wyznaczenia koordynatora i jego asystenta w celu prawidłowej realizacji Projektu pt. „Sukces osiągniemy, gdy indywidualizację zastosujemy” złożonego w naborze systemowym nr 1/POKL/9.1.2/2012 dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
 nr_86_z_05.11.2012.jpg
Zarządzenie Nr 86/2012 z dnia 05 listopada 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. ”Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Przemysłowej w Żurominie, długość 280m”.
 nr_87_z_07.11.2012.jpg
Zarządzenie Nr 87/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 nr_88_z_13.11.2012.jpg
Zarządzenie Nr 88/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy południowo-wschodniej części miasta Żuromin”.
 nr_89_z_13.11.2012.pdf
Zarządzenie Nr 89/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 nr_92_z_26.11.2012.jpg
Zarządzenie Nr 99/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Żuromin w ramach projektu POKL 9.1.2 „Sukces osiągniemy, gdy indywidualizację zastosujemy”.
 nr_93_z_26.11.2012.jpg
Zarządzenie nr 93/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 nr_94_z_26.11.2012.jpg
Zarządzenie Nr 94/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 nr_95_z_29.11.2012.jpg
Zarządzenie Nr 95/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów szkół z terenu Gminy i Miasta Żuromin klas I-III objętych programem POKL 9.1.2 pn. „Sukces osiągniemy gdy indywidualizację zastosujemy”.
 nr_96_z_06.12.2012.jpg
Zarządzenie Nr 96/2012 z dnia 06 grudnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Dostawa sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Żuromin na potrzeby realizacji projektu 9.1.2 „Sukces osiągniemy gdy indywidualizację zastosujemy””.
 nr_98_z_11.12.2012.jpg
Zarządzenie Nr 98/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów dzierżawy i najmu oraz ustalenia wysokości czynszu.
 nr_99_z_12.12.2012.jpg
Zarządzenie Nr 99/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy południowo-wschodniej części miasta Żuromin”.
 nr_100_z_18.12.2012.jpg
Zarządzenie Nr 100/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i inwentaryzacji paliwa samochodowego Straży Miejskiej oraz samochodów znajdujących się w OSP na terenie Gminy Żuromin.
 nr_102_z_21.12.2012.jpg
Zarządzenie Nr 102/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2012 rok.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech