23-04-2021r.
godzina 12:24
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745048 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Zarządzenia Burmistrza :: Zarządzenia Burmistrza 2013 nr_1_z_02.01.2013.jpg
Zarządzenie nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013.
 nr_2_z_02.01.2013.jpg
Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Brudnice oznaczonej jako działka nr 200.
 nr_3_z_02.01.2013.jpg
Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
 nr_4_z_04.01.2013.jpg
Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Żuromin”
 nr_5_z_08.01.2013.jpg
Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 8 stycznia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie”.
 nr_6_z_11.01.2013.pdf
Zarządzenie nr 6/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2013r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2013.
 nr__7_z_14.01.2013.jpg
Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie oznaczonej jako działki nr 2401/7 i 2402/6.
 nr_8_z_16.01.2013.jpg
Zarządzenie nr 8/2013 z dnia 16 styczeń 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa placu zabaw w Raczynach”.
 nr_9_z_16.01.2013.jpg
Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazania do budżetu państwa.
 nr_11_z_24.01.2013.jpg
Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożónych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin”.
 nr_12_z_25.01.2013.jpg
Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 25 styczeń 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 nr_13_z_25.01.2013.jpg
Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przyjęcia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 nr_14_z_25.01.2013.jpg
Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych w Żurominie.
 nr_15_z_18.02.2013.jpg
Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 18 luty 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie – część A”.
 nr_16_z_18.02.2013.jpg
Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 18 luty 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie dzierżawy działki nr 704/12 położonej w Żurominie przy ul. Warszawskiej.
 nr_17_z_19.02.2013.jpg
Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 19 luty 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Remont cząstkowy ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin”.
 nr_18_z_19.03.2013.pdf
Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 19 marca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2013 roku.
 nr_19_z_19.03.2013.pdf
Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 19 marca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na obszarze Gminy i Miasta Żuromin w 2013 roku.
 nr_20_z_22.03.2013.jpg
Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 22 marca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie oznaczonej jako działka nr 2401/7 i nr 2402/6.
 nr_21_z_22.04.2013.jpg
Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 26 marca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2012 rok (art. 265 pkt. 2 ufp).
 nr_22_z_26.03.2013.pdf
Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 26 marca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok.
 nr_23_z_03.04.2013.jpg
Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 03 kwietnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Żurominie”.
 nr_24_z_05.04.2013.jpg
Zarządzenie nr 24/2013 z dnia 05 kwietnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ulicy Kosynierów w Żurominie”.
 Nr_25_z_05.04.2013.jpg
Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 05 kwietnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 marca 2013roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na obszarze Gminy i Miasta Żuromin w 2013 roku.
 nr_26_z_10.04.2013.jpg
Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Zakup pospółki”.
 nr_27_z_18.04.2013.pdf
Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2013 roku.
 nr_28_z_18.04.2013.jpg
Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Zakup drzew ozdobnych”.
 nr_29_z_22.04.2013.jpg
Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Żuromin”.
 nr_30_z_22.04.2013.jpg
Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Poniatowie część A”.
 nr_31_z_24.04.2013.jpg
Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Żuromin za rok 2012.
 nr_32_z_30.04.2013.pdf
Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2013 roku.
 nr_33_z_06.05.2013.jpg
Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 06 maja 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta w Żuromin.
 nr_34_z_10.05.2013.pdf
Zarządzenie nr 34/2013 z dnia 10 maja 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie.
 nr_35_z_10.05.2013.jpg
Zarządzenie nr 35/2013 z dnia 10 maja 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/12 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 nr_36_z_17.05.2013.jpg
Zarządzenie nr 36/2013 z dnia 17 maja 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Remont dachu Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie”.
 nr_37_z_29.05.2013.jpg
Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 29 maja 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin”.
 nr_38_z_29.05.2013.jpg
Zarządzenie nr 38/2013 z dnia 29 maja 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
 nr_39_z_05.06.2013.jpg
Zarządzenie nr 39/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.564.000,00 zł”.
 nr_40_z_06.06.2013.jpg
Zarządzenie nr 40/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury.
 nr_41_z_07.06.2013.jpg
Zarządzenie nr 41/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2013 z dnia 05.06.2013r. dot. „Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.564.000,00 zł”.
 nr_42_z_07.06.2013.jpg
Zarządzenie nr 42/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów dzierżawy, umowy najmu i umowy użyczenia oraz ustalenia wysokości czynszu.
 nr_43_z_07.06.2013.jpg
Zarządzenie nr 43/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013.
 nr_44_z_11.06.2013.jpg
Zarządzenie nr 44/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Żuromin-Franciszkowo wraz z budową kanalizacji deszczowej”.
 Zarzadzenie_nr_45_z_12.06.2013.pdf
Zarządzenie nr 45/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie.
 Zarzadzenie_nr_47_z_12.06.2013.pdf
Zarządzenie nr 47/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego STAR A 25P.
 Zarzadzenie_48_z_20.06.2013.pdf
Zarządzenie nr 48/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Bagiennej w Dębsku”.
 nr_49_z_26.06.2013.jpg
Zarządzenie nr 49/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej pn. „Remont drogi gminnej w Cierpigorzu”.
 nr_51_z_27.06.2013.jpg
Zarządzenie nr 51/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie odwołania członków z Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 nr_52_z_28.06.2013.jpg
Zarządzenie nr 52/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych.
 nr_53_z_01.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 53/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie użyczenia części działki nr 600/16 położonej w Poniatowie.
 nr_54_z_04.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 54/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie.
 nr_55_z_04.07.2013.pdf
Zarządzenie nr 63/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przystąpienia do likwidacji i ustanowienia likwidatora Zakładu Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie.
 nr_56_z_08.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 56/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ul. Zamojskiego w Żurominie wraz z budową oświetlenia ulicznego”.
 nr_57_z_09.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 57/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_58_z_09.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 58/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_59_z_09.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 59/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_60_z_09.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 60/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_61_z_09.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 61/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_62_z_09.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 62/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_64_z_12.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 64/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin w okresie od 06.08.2013 do 05.08.2015 ”.
 nr_65_z_12.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 65/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie.
 nr_67_z_18.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 67/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości.
 nr_68_z_18.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 68/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie z siedzibą: Żuromin, ul. Wyzwolenia 12, 09-300 Żuromin.
 nr_69_z_18.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 69/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wiatraczna 16.
 nr_70_z_18.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 70/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Raczynach z siedzibą: Raczyny, ul. Kopernika 5.
 nr_71_z_22.07.2013.pdf
Zarządzenie nr 71/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/12 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów.
 nr_72_z_24.07.2013.pdf
Zarządzenie nr 72/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminu składania wniosków do szkół z terenu Gminy i Miasta Żuromin w celu udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych.
 nr_73_z_24.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 73/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonego zapytania ofertowego.
 nr_74_z_29.07.2013.pdf
Zarządzenie nr 74/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na sfinansowanie kosztów zakupu uroczystego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żurominie.
 nr_75_z_29.07.2013.jpg
Zarządzenie nr 75/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Żurominie”.
 nr_78_z_22.08.2013.jpg
Zarządzenie nr 78/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chamsku”.
 nr_79_z_28.08.2013.jpg
Zarządzenie nr 79/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn. „Remont cząstkowy ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin”.
 nr_80_z_28.08.2013.pdf
Zarządzenie nr 80/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 nr_81_z_06.09.2013.jpg
Zarządzenie nr 81/2013 z dnia 06 września 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej, Dębowej, Wiatracznej i Brzozowej w Żurominie oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w Żurominie”.
 nr_82_z_12.09.2013.jpg
Zarządzenie nr 82/2013 z dnia 12 września 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów dzierżawy na grunty rolne będące własnością Gminy Żuromin oraz ustalenia wysokości czynszu.
 nr_83_z_17.09.2013.jpg
Zarządzenie nr 83/2013 z dnia 17 września 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Zakup drzew ozdobnych”.
 nr_84_z_24.09.2013.jpg
Zarządzenie nr 84/2013 z dnia 24 września 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mazurskiej we wsi Wiadrowo i ul. Lidzbarskiej w Brudnicach”.
 nr_85_z__24.09.2013.pdf
Zarządzenie nr 85/2013 z dnia 24 września 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przygotowania oraz udziału Gminy Żuromin w Wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „MAZOWSZE-2013”.
 nr_86_z_26.09.2013.jpg
Zarządzenie nr 86/2013 z dnia 26 września 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki nr 253 położonej w Brudnicach przy ul. Młyńskiej 6 będącej własnością Gminy Żuromin.
 nr_87_z_30.09.2013.jpg
Zarządzenie nr 87/2013 z dnia 12 września 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 24 lipca 2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków do szkół z terenu Gminy i Miasta Żuromin w celu udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktyczncych.
 nr_89_z_01.10.2013.jpg
Zarządzenie nr 89/2013 z dnia 01 października 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin”.
 nr_90_z_03.10.2013.jpg
Zarządzenie nr 90/2013 z dnia 03 października 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego trybun na stadionie miejskim w Żurominie”.
 nr_91_z_3.10.2013.pdf
Zarządzenie nr 91/2013 z dnia 3 października 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji mającej na celu wybór nauczycieli oraz dyrektorów ze szkół i przedszkoli do Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2013 roku.
 nr_92_z_07.10.2013.jpg
Zarządzenie nr 92/2013 z dnia 07 października 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.277.000. zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2013 rok związanego z realizacją zadań inwestycyjnych”.
 nr_93_z_07.10.2013.jpg
Zarządzenie nr 93/2013 z dnia 7 października 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 nr_94_z_15.10.2013.jpg
Zarządzenie nr 94/2013 z dnia 15 października 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie monitoringu parku przy Pl. Piłsudskiego, Bp. Wetmańskiego i ul. Kościuszki w Żurominie”.
 nr_95_z_16.10.2013.jpg
Zarządzenie nr 95/2013 z dnia 16 października 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chamsku”.
 nr_96_z_21.10.2013.pdf
Zarządzenie nr 96/2013 z dnia 21 października 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2013 roku.
 nr_97_z_21.10.2013.pdf
Zarządzenie nr 97/2013 z dnia 21 października 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na obszarze Gminy i Miasta Żuromin w 2013 roku.
 nr_99_z_6.11.2013.pdf
Zarządzenie nr 99/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 nr_100_z_8.11.2013.jpg
Zarządzenie nr 100/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin”
 nr_101_z_8.11.2013.jpg
Zarządzenie nr 101/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 nr_102_z_8.11.2013.jpg
Zarządzenie nr 102/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
 nr_103_z_14.11.2013.pdf
Zarządzenie nr 103/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2013 roku.
 nr_104_z_14.11.2013.jpg
Zarządzenie nr 104/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 55/1 o pow. 400 m 2 położonej w Żurominie przy ul. Towarowej, na której zlokalizowana jest stacja bazowa telefonii cyfrowej.
 nr_105_z_21.11.2013.jpg
Zarządzenie nr 105/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ul. Chmielnej w Rozwozinie”.
 nr_106_z_4.12.2013.jpg
Zarządzenie nr 106/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego.
 nr_107_z_05.12.2013.jpg
Zarządzenie nr 107/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Dowóz dzieci do szkół”.
 nr_108_z_12.12.2013.jpg
Zarządzenie nr 108/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze-referent ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych.
 nr_109_z_16.12.2013.jpg
Zarządzenie nr 109/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i najmu oraz ustalenia wysokości czynszu.
 nr_110_z_23.12.2013.jpg
Zarządzenie nr 110/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i inwentaryzacji paliwa samochodu osobowego Straży Miejskiej oraz samochodów znajdujących się w OSP na terenie Gminy Żuromin
 nr_111_z_30.12.2013.jpg
Zarządzenie nr 111/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.
 nr_112_z_31.12.2013.pdf
Zarządzenie nr 112/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2014r.
 nr_113_z_31.12.2013.pdf
Zarządzenie nr 113/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji z natury środków nietrwałych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 nr_114_z_31.12.2013.pdf
Zarządzenie nr 114/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla ciągnika marki URSUS 360 3P, numer rejestracyjny WZU N 687; dla ciągnika marki ZETOR 5340, numer rejestracyjny WZU N953; dla ciągnika marki BELARUS 592, numer rejestracyjny WZU NE57.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech