23-04-2021r.
godzina 12:18
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745048 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Zarządzenia Burmistrza :: Zarządzenia Burmistrza 2014 nr_1_z_02.01.2014.jpg
Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
 nr_2_z_02.01.2014.jpg
Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 02 stycznia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
 nr_3_z_02.01.2014.jpg
Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 02 stycznia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
 nr_4_z_07.01.2014.jpg
Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 07 stycznia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy i Miasta Żuromin”
 nr_5_z_10.01.2014.jpg
Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 10 stycznia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 nr_6_z_17.01.2014.pdf
Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie analizy poniesionych w 2013 roku wydatków na wynagrodzenie nauczycieli oraz ustalenie jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 nr_7_z_21.01.2014.pdf
Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 nr_8_z_24.01.2014.jpg
Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Zakup paliw do pojazdów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin ”
 nr_9_z_30.01.2014.jpg
Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
 nr_10_z_31.01.2014.jpg
Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żurominie.
 nr_11_z_03.02.2014.jpg
Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 03 luty 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie i Mieście Żuromin”.
 nr_12_z_21.02.2014.pdf
Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
 nr_13_z_05.03.2014.jpg
Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 5 marca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze-referent ds. księgowości w gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych.
 nr_14_z_7.03.2014.pdf
Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 7 marca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2014 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 nr_15_z_7.03.2014.pdf
Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 7 marca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2014roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 nr_16_z_7.03.2014.pdf
Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 7 marca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.
 nr_17_z_13.03.2014.pdf
Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 13 marca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zatwierdzenia ceny usług opiekuńczych.
 nr_18_z_17.03.2014.pdf
Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 17 marca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Remont cząstkowy ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin” .
 nr_19_z_20.03.2014.pdf
Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 20 marca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żuromińskiego Centrum Kultury za 2013 rok.
 nr_20_z_25.03.2014.pdf
Zarządzenie nr 20/2014 z dnia 25 marca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żurominie”.
 nr_21_z_31.03.2014.pdf
Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Dostawa i transport HDS materiałów chodnikowych”.
 nr_22_z_02.04.2014.pdf
Zarządzenie nr 22/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji do zapytania ofertowego na zadania pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Żuromin”.
 nr_23_z_03.04006.pdf
Zarządzenie nr 23/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowę ul. Kościelnej w Chamsku”.
 nr_24_z_4.04.2014.pdf
Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.
 nr_25_z_04.04.2014.pdf
Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta Żuromin do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz prowadzenia spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych.
 nr_26_z_8.04.2014.pdf
Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Działkowej w Żurominie”.
 nr_27_z_08.04.2014.jpg
Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie oznaczonej jako działka nr 2155/10 o pow. 793 m2 w 0,6986 częsci
 nr_28_z_10.04.2014.pdf
Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań własnych Gminy w 2014 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 nr_29_z_14.04.2014.pdf
Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa drogi w Tadajówce”.
 nr_30_z_16.04.2014.pdf
Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro”.
 nr_31_z_16.04.2014.pdf
Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy za 3 maja 2014r.
 nr_32_z_23.04.2014.pdf
Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin”.
 nr_33_z_23.04.2014.jpg
Zarządzenie nr 33/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Żuromin za rok 2013.
 nr_34a_z_24.04.2014.pdf
Zarządzenie nr 34a/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dalszej dzierżawy oraz ustalenia wysokości czynszu.
 nr_34_z_24.04.2014.pdf
Zarządzenie nr 34/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 nr_35_z_28.04.2014.pdf
Zarządzenie nr 35/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Wierzbowej w Żurominie”.
 nr_36_z_05.05.2014.pdf
Zarządzenie nr 36/2014 z dnia 5 maja 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
 nr_37_z_06.05.2014.pdf
Zarządzenie nr 37/2014 z dnia 6 maja 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Zespołu ds. dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej.
 nr_38_z_07.05.2014.pdf
Zarządzenie nr 38/2014 z dnia 7 maja 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
 nr_40_z_12.05.2014.pdf
Zarządzenie nr 40/2014 z dnia 12 maja 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ul. Bagiennej w Wólce Kliczewskiej”.
 nr_41_z_12.05.2014.pdf
Zarządzenie nr 41/2014 z dnia 12 maja 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Dostawa i montaż zestawu zabawowego do miejscowości Brudnice”.
 nr_42_z_15.05.2014.pdf
Zarządzenie nr 42/2014 z dnia 15 maja 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Dostawa i montaż 2 zestawów zabawowych oraz dwóch podwójnych huśtawek do miejscowości Dębsk i Kosewo”.
 nr_43_z_20.05.2014.pdf
Zarządzenie nr 43/2014 z dnia 20 maja 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.
 nr_44_z_22.05.2014.pdf
Zarządzenie nr 44/2014 z dnia 22 maja 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Mazowieckiej w Żurominie”.
 nr_45_z_26.05.2014.pdf
Zarządzenie nr 45/2014 z dnia 26 maja 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Rewitalizacja parku przy Placu Wolności” w Żurominie
 nr_46_z_28.05.2014.pdf
Zarządzenie nr 46/2014 z dnia 28 maja 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umowy użyczenia stadionu Miejskiemu Klubowi Sportowemu WKRA w Żurominie
 nr_47_z_29.05.2014.pdf
Zarządzenie nr 47/2014 z dnia 29 maja 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji inwestycji Rewitalizacja parku przy Placu Wolności” w Żurominie
 nr_48_z_03.06.2014.pdf
Zarządzenie nr 48/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości do sprzedaży.
 nr_49_z_09.06.2014.pdf
Zarządzenie nr 49/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Żuromin-Poniatowo lampami solarnymi”.
 nr_50_z_11.06.2014.pdf
Zarządzenie nr 50/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ul. Działkowej w Żurominie”.
 nr_51_z_13.06.2014.pdf
Zarządzenie nr 51/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Żurominie”.
 nr_52_z_16.06.2014.pdf
Zarządzenie nr 52/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do przyznania Karty Dużej Rodziny.
 nr_53_z_16.06.2014.pdf
Zarządzenie nr 53/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
 nr_54_z_24.06.2014.pdf
Zarządzenie nr 54/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego”
 nr_55_z_24.06.2014.pdf
Zarządzenie nr 55/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa parku Plac Wolności wraz z placem zabaw-etap I”.
 nr_57_z_27.06.2014.pdf
Zarządzenie nr 57/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa placu pod skatepark na stadionie miejskim”.
 nr_58_z_27.06.2014.pdf
Zarządzenie nr 58/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji inwestycji Przebudowa parku Plac Rynek wraz z placem zabaw – Etap I”.
 nr_59_z_01.07.2014.pdf
Zarządzenie nr 59/2014 z dnia 01 lipca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_60_z_01.07.2014.pdf
Zarządzenie nr 60/2014 z dnia 01 lipca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_61_z_01.07.2014.pdf
Zarządzenie nr 61/2014 z dnia 01 lipca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_62_z_03.07.2014.pdf
Zarządzenie nr 62/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Żurominie”.
 nr_63_z_04.07.2014.pdf
Zarządzenie nr 63/2014 z dnia 04 lipca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 nr_64_z_04.07.2014.pdf
Zarządzenie nr 64/2014 z dnia 4 lipca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Żurominie”.
 nr_65_z_14.07.2014.pdf
Zarządzenie nr 65/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji ds. dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej.
 nr_66_z_14.07.2014.pdf
Zarządzenie nr 66/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa drogi na działce nr 379 w Kliczewie Małym”.
 nr_67_z_15.07.2014.pdf
Zarządzenie nr 67/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2014 rok w wysokości 1.544.750,00 zł”.
 nr_68_z_18.07.2014.pdf
Zarządzenie nr 68/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ul. Łąkowej w Żurominie”.
 nr_69_z_24.07.2014.pdf
Zarządzenie nr 69/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 nr_71_z_30.07.2014.pdf
Zarządzenie nr 71/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego przy ul. Przedwiośnie i ul. Chopina w Żurominie”.
 nr_73_z_31.07.2014.pdf
Zarządzenie nr 73/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin”.
 nr_74_z_01.08.2014.pdf
Zarządzenie nr 74/2014 z dnia 01 sierpnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 650.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.
 nr_75_z_04.08.2014.pdf
Zarządzenie nr 75/2014 z dnia 04 sierpnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kliczewo Małe oraz lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Żurominie przy ul. Wyzwolenia 39.
 nr_76_z_04.08.2014.pdf
Zarządzenie nr 76/2014 z dnia 04 sierpnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Będzyminie z siedzibą: Będzymin, ul. Główna 36, 09-300 Żuromin.
 nr_77_z_04.08.2014.pdf
Zarządzenie nr 77/2014 z dnia 04 sierpnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Szkolna 4, Poniatowo.
 nr_78_z_05.08.2014.pdf
Zarządzenie nr 78/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Dostawa i montaż zjazdu linowego wraz z karuzelą krzyżową do miejscowości Rzężawy”.
 nr_79_z_04.08.2014.pdf
Zarządzenie nr 79/2014 z dnia 04 sierpnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminu składania wniosków do szkół z terenu Gminy i Miasta Żuromin w celu udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
 nr_81_z_18.08.2014.jpg
Zarządzenie nr 81/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za I-sze półrocze 2014r, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014r.
 nr_82_z_18.08.2014.pdf
Zarządzenie nr 82/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Dostawę i montaż urządzeń skateparku na stadionie miejskim w Żurominie”.
 nr_83_z_19.08.2014.pdf
Zarządzenie nr 83/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ul. Trakt w Rozwozinie”.
 nr_84_z_19.08.2014.pdf
Zarządzenie nr 84/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa przyłącza kablowego do zasilania oświetlenia parku przy Placu Wolności w Żurominie”.
 nr_86_z_19.08.2014.pdf
Zarządzenie nr 86/2014 z dnia 19 września 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Zakup wraz z dostawą i transportem HDS materiałów chodnikowych”.
 nr_87_z_25.08.2014.pdf
Zarządzenie nr 87/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonego rozeznania rynku
 nr_88_z_02.09.2014.pdf
Zarządzenie nr 88/2014 z dnia 2 września 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego przy ul. Przedwiośnie i ul. Chopina w Żurominie”.
 nr_89_z_04.09.2014.pdf
Zarządzenie nr 89/2014 z dnia 4 września 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Zakup kostki betonowej wraz z transportem na realizację chodnika przy Placu Wolności w Żurominie”.
 nr_90_z_05.09.2014.pdf
Zarządzenie nr 90/2014 z dnia 5 września 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa dróg: ul. Łąkowej i ul. Armii Krajowej w Żurominie”.
 nr_91_z_05.09.2014.pdf
Zarządzenie nr 91/2014 z dnia 5 września 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie dzierżawy działek położonych w Żurominie przy ul. Komunalnej.
 nr_92_z_11.09.2014.pdf
Zarządzenie nr 92/2014 z dnia 11 września 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w Żurominie”.
 nr_93_z_15.09.2014.pdf
Zarządzenie nr 93/2014 z dnia 15 września 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Dostawa i montaż zestawu zabawowego do miejscowości Rozwozin”.
 nr_94_z_18.09.2014.pdf
Zarządzenie nr 94/2014 z dnia 18 września 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Przebudowa dróg: ul. Plac Rynek w Poniatowie i ul. Witosa we Wiadrowie”.
 nr_95_z_19.09.2014.pdf
Zarządzenie nr 95/2014 z dnia 19 września 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Budowa punktów świetlnych we wsi Chamsk”.
 nr_96_z_30.09.2014.pdf
Zarządzenie nr 96/2014 z dnia 30 września 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
 nr_98_z_02.10.2014.pdf
Zarządzenie nr 98/2014 z dnia 2 października 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 754.264,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin”.
 nr_99_z_06.10.2014.pdf
Zarządzenie nr 99/2014 z dnia 6 października 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Zakup kostki betonowej wraz z transportem na realizację chodnika przy Placu Wolności w Żurominie”.
 nr_100_z_08.10.2014.pdf
Zarządzenie nr 100/2014 z dnia 8 października 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Dostawę montaż zestawu zabawowego oraz urządzeń zabawowych i elementów placu zabaw do miejscowości Poniatowo”.
 nr_101_z_17.10.2014.pdf
Zarządzenie nr 101/2014 z dnia 17 października 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin”.
 nr_102_z_21.10.2014.pdf
Zarządzenie nr 102/2014 z dnia 21 października 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin”.
 nr_103_z_30.10.2014.pdf
Zarządzenie nr 103/2014 z dnia 30 października 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
 nr_104_z_30.10.2014.pdf
Zarządzenie nr 104/2014 z dnia 30 października 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargów.
 nr_105_z_03.11.2014.pdf
Zarządzenie nr 105/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 nr_106_z_03.11.2014.pdf
Zarządzenie nr 106/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 1 listopada 2014r.
 nr_107_z_12.11.2014.pdf
Zarządzenie nr 107/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 nr_108_z_12.11.2014.pdf
Zarządzenie nr 108/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015rok.
 nr_109_z_12.11.2014.pdf
Zarządzenie nr 109/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Żurominie”.
 nr_110_z_28.11.2014.pdf
Zarządzenie nr 110/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
 nr_111_z_28.11.2014.pdf
Zarządzenie nr 111/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
 nr_112_z_09.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 112/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2014 z dnia 30 pażdziernika 2014 roku w sprawie ustalenia warunków przetargu.
 nr_112_z_01.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 112/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza.
 nr_113_z_12.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 113/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 nr_115_z_15.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 115/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 nr_116_z_16.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 116/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Zakup paliw do pojazdów Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w systemie sprzedaży bezgotówkowej”.
 nr_117_z_17.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 117/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów dzierżawy i najmu oraz ustalenia wysokości czynszu.
 nr_118_z_17.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 118/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 nr_119_z_17.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 119/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 nr_120_z_19.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 120/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych sp. z o.o.
 nr_121_z_19.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 121/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych sp. z o.o.
 nr_122_z_19.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 122/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
 nr_123_z_23.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 123/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie i Mieście Żuromin”.
 nr_125_z_29.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 125/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy i Miasta i inwentaryzacji paliwa samochodu osobowego Straży Miejksiej oraz samochodów znajdujących się w OSP na terenie Gminy Żuromin.
 nr_126_z_29.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 126/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wynajęcie dwóch ładowarek wraz z operatorem do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin”.
 nr_127_z_29.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 127/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Odśnieżanie odcinka dróg gminnych- ul. Ludzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie”.
 nr_128_z_29.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 128/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin”.
 nr_129_z_29.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 129/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargów.
 nr_131_z_31.12.2014.pdf
Zarządzenie nr 131/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w ciągnikach będących na stanie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech