16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Komunikaty i Ogłoszenia :: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychPoddziałanie 7.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu więcej...
Priorytet VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. więcej...
Priorytet IV RPO WM „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. więcej...
Priorytet I RPO WM „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”. więcej...
Priorytet VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe”. więcej...
Priorytet IV RPO WM Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka – Odnawialne źródła energii i kogeneracja” i w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działania 5.1 „Transport miejski”. więcej...
Priorytet I RPO WM „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.7 „Promocja gospodarcza”. więcej...
Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL więcej...
„Regionalne Kadry Gospodarki” Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe” więcej...
Naborów wniosków PO KL dnia 22 lutego 2011 r. więcej...
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” więcej...
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Działania 9.4 POKL więcej...
Informacja o zakończeniu naboru w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL więcej...
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych”. więcej...
Zmiana daty ogłoszenia konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Poddziałania 8.1.3 i Poddziałania 8.1.2 więcej...
Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Działania 9.2 POKL więcej...
Ogłoszenie dotyczące wniosków PO KL w terminie od 11 lipca do 5 września 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” więcej...
Działanie 7.3 PO KL - ogłoszenie konkursu więcej...
Poddziałanie 8.1.1 PO KL - ogłoszenie konkursu więcej...
Ogłoszenie o konkursie Działanie 9.5 więcej...
Ogłoszenie Działanie 2.1 RPO WM więcej...
Ogłoszenie o konkursie Poddziałanie 7.2.1 POKL więcej...
Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu 7.2.1 więcej...
Działanie 1.5 RPO WM - ogłoszenie konkursu dla małych przedsiębiorstw więcej...
Ogłoszenie o konkursie 9.1.1 więcej...
Konkursy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych więcej...
Ogloszenie o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” więcej...
Informacja dot. planowanego naboru w ramach Działania 7.2.1 POKL więcej...
Konkurs na dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach PO KL zgodnych z celami Priorytetu VIII więcej...
Ogloszenie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 więcej...
Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Schemat JEREMIE”. więcej...
MJWPU ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL więcej...
Ogłoszenie w sprawie projektów w konkursie 1/POKL/9.6.2/2012 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe” więcej...
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL więcej...
Działanie 4.2 RPO WM - ogłoszenie konkursu więcej...
Ogłoszenie prasowe dotyczące zmian w dokumentacjach konkursowych więcej...
Działanie 6.2 PO KL - ogłoszenie o konkursie więcej...
MJWPU ogłasza konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL więcej...
Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 9.4 POKL więcej...
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu więcej...
Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi „Segregacja odpadów”. więcej...
Informacja dot. planowanego naboru w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL więcej...
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”. więcej...
2014 r. - ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.4 PO KL więcej...
Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu więcej...drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech