16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Aktualności* :: Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku. 

 

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Żuromin.

 

Z dniem 01 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności.


Znowelizowane przepisy ustaw wprowadzają szereg zmian, mających ułatwić załatwienie spraw w urzędzie. Nowe rozwiązania mają być dla klientów korzystniejsze lecz w pierwszym okresie po wprowadzeniu nowego systemu informatycznego czas załatwienia sprawy może się wydłużyć.

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

1. Odpisy aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Żurominie będzie nadal właściwy dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpią na terenie Gminy i Miasta Żuromin. Natomiast w znowelizowanej ustawie określono, że odpisy aktów stanu cywilnego będzie można pobrać w każdym urzędzie stanu cywilnego niezależnie od tego, gdzie zdarzenie zostało zarejestrowane, np. jeżeli małżeństwo zarejestrowano w USC w Żurominie, to odpis można pobrać w Żurominie i każdym innym USC; jeżeli zgon zarejestrowano w USC w Żurominie , to odpis aktu zgonu można pobrać w Żurominie lub w innym USC.

 

2. Rejestracja urodzeń.

W czasie rejestracji nowo narodzonego dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie można dokonać jego zameldowania w urzędzie i ponadto system Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

 

3. Ślub poza urzędem.

Od 01 marca 2015 roku przyszli małżonkowie będą mogli wziąć ślub poza urzędem stanu cywilnego. Para będzie musiała złożyć jednak stosowny wniosek do kierownika USC o możliwość zorganizowania ceremonii poza urzędem. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, iż miejsce to musi zapewnić zachowanie uroczystej formy zawarcia związku małżeńskiego oraz bezpieczeństwo osób obecnych na uroczystości.

Ostateczna decyzja o możliwości zorganizowania ślubu, np. w plenerze, będzie należeć do kierownika USC. W myśl nowych przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie będą musieli zapłacić 1.000 zł.

 

4. Dowody osobiste.

  

Od dnia 01 marca 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady wydawania i nowy wzór dowodu osobistego.


Nowe zasady:


a) możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnym urzędzie gminy/miasta,

b) możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną,


c) wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wyjątek - małoletni któremu do 18 urodzin pozostało 30 dni również może złożyć wniosek samodzielnie)

 

d) w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych ubiegającej się o dowód osobisty wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,


e) możliwość działania przez pełnomocnika w sprawie odbioru dowodu, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu,


f) możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu drogą elektroniczną

g) brak adnotacji o miejscu zameldowania


h) fotografia – kolorowe zdjęcie o wymiarach 35x45 mm powinno przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.


i) prosty wniosek do wypełnienia.


Ewidencja ludności.


Z dniem 01 marca 2015 roku zaczną obowiązywać zmiany, które ustawodawca wprowadził w ewidencji ludności, do najważniejszych należą:


a) możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenie wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,

b) możliwość uzyskania nr PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania

 

 UWAGA !!!


Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Żuromin.


Nowe rozwiązania wprowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mają być korzystniejsze dla klientów, którzy będą załatwiać sprawy w urzędzie. Jednak w pierwszym okresie po wprowadzeniu nowych zasad czas załatwienia sprawy może się nieco wydłużyć.

Od 01 marca 2015 roku załatwienie określonych spraw nie będzie możliwe do sfinalizowania podczas jednej wizyty w urzędzie. Aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego się w rejestrach poza Gminą i Miastem Żuromin, wymaganych będzie, zgodnie z ustawą, kilka dni, potrzebnych na wprowadzenie do centralnego rejestru stanu cywilnego aktu, przez właściwy urząd stanu cywilnego. Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu zadecyduje realne działanie.


Prosimy mieszkańców gminy i miasta o wyrozumiałość w tym trudnym okresie, kiedy będą wprowadzane nowe rozwiązania. Ponadto pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań dla jak najlepszej realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu.


Szczegółowe informacje w sprawie zmian w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji stanu cywilnego można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego pod nr telefonu 23 6572461 lub 23 6572540 wew. 41.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech