16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Budżet Obywatelski :: Regulamin



 

UCHWAŁA NR 21/V/15

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 27 stycznia 2015r.

 

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016r.

 

 

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r.poz.594 z późn. zm.) uchwala się, co następuję:

 

 

§ 1

 

1.    Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Żuromin w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

2.    Postulowana kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi 100.000 zł

3.    Konsultacje obejmują teren miasta Żuromin, a uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy miasta Żuromin, którzy ukończą 16 lat w 2015r.

 

§ 2

 

Zasady przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 określa regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Żuromin na 2016r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

O terminie i przeprowadzenia konsultacji mieszkańcy miasta Żuromin zostaną powiadomieni

w formie obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego.

 



 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 21/V/15 Rady Miejskiej

w Żurominie z dnia 27.01.2015r.

 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Żuromin na 2016 rok

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1


Niniejszy Regulamin określa zasady budżetu obywatelskiego Miasta Żuromin.

§2

1.      Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

2.      W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Gminy i Miasta Żuromin lub Gmina i Miasto musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością.

3.      Zadaniem finansowanym ze środków budżetu obywatelskiego w szczególności może być:

1)     budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,

2)     działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,

3)     wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

 

4.      Koszt zgłoszonego do realizacji zadania nie może przekroczyć 100.000 zł.

Rozdział 2

Zgłaszanie zadań do budżetu obywatelskiego

§3

1.      Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Żuromina, który ukończył 16 lat i który posiada zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Miasta Żuromin.

2.      Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym wraz z dołączoną listą z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców Żuromina, którzy ukończyli 16 lat i posiadają zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Miasta Żuromin, popierających dane zadanie. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, bądź wysłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin.

3.      Wzór formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, wraz z listą mieszkańców Żuromina popierających dane zadanie, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.      Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.zuromin.ibip.net.pl oraz

w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

5.      Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli wypełnione zostaną wszystkie pola obowiązkowe.

6.      Zgłoszenie złożone przed lub po upływie terminu wyznaczonego stosownie do treści § 12 Regulaminu, nie będzie rozpatrywane.

 

 

 

§4

 

Każdy mieszkaniec miasta Żuromin, który ukończył 16 rok życia, może poprzeć więcej niż jedną propozycję zadania zgłaszanego do budżetu obywatelskiego.




Rozdział 3
Weryfikacja zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

§5

Weryfikację złożonych zadań przeprowadzają wydziały Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie właściwe, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Żuromin. Złożone projekty zadań zostaną zweryfikowane pod względem formalnym (prawnym) oraz merytorycznym w zakresie określonym w §6.

§6

Analiza zgłoszonych zadań jest przeprowadzona pod względem:

1)     Zgodności z dokumentami planistycznymi Miasta Żuromin,

2)     Możliwości realizacji,

3)     Rzeczywistego kosztu,

4)     Możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Gminy i Miasta Żuromin ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadań.

§7

Właściwe wydziały Urzędu Gminy i Miasta Żuromin przekazują zgłoszone zadania wraz ze swą opinią do Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin. Burmistrz Gminy i Miasta zatwierdza ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zadań oraz listę odrzuconych zadań. Dopuszczeniu do głosowania podlegają tylko te zadania, które uzyskały pozytywną opinię właściwego wydziału Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.

§8

Lista zadań, o których mowa w §7 dostępna będzie na stronie internetowej www.zuromin.ibip.net.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.



Rozdział 4
Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

§9

 

1.      Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Żuromin, którzy ukończyli 16 lat i posiadają zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Miasta Żuromin.

2.      Głosowanie odbywa się:

1)      w punkcie głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i w punkcie głosowania w Żuromińskim Centrum Kultury.

2)      poprzez przesłanie na adres Urzędu Gminy i Miasta Żuromin (Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski-GŁOSOWANIE", za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

3.      Głosować można tylko na jedno zadanie. W przypadku wyboru więcej niż jednego zadania głos będzie nieważny.

4.      W przypadku, gdy ta sama osoba odda kilkakrotnie głos, wówczas głosy takie uznaje się za nieważne.

5.      Kartę do głosowania można otrzymać w punkcie głosowania. Karta do głosowania dostępna będzie również na stronie www.zuromin.ibip.net.pl.

6.      Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Rozdział 5
USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

§10

1.      Komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach przeznaczenia środków na budżet obywatelski.

2.      Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.zuromin.ibip.net.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.


§11


Zadania wybrane w głosowaniu do budżetu obywatelskiego zostaną uwzględnione przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w projekcie budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2016 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Żurominie.

 

 

Rozdział 6

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

 

§12

  1. Zgłaszanie zadań do 31.07.2015
  2. Weryfikacja zadań przez Komisję do 15.09.2015
  3. Głosowanie: do 30.09.2015
  4. Ogłoszenie wyników do 07.10.2015

 

 

 



Informację wytworzył(a):
Informację dodał(a): Piotr Suchoparski
Ostatnia modyfikacja: 2015-02-03 09:58:15


drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech