16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Informacja o dotacji 

 

INFORMACJA

 

o możliwości uzyskania dotacji celowej dla Spółek wodnych działających na terenie Gminy i Miasta Żuromin

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin formuje, iż zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 127/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012 r w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania, istnieje możliwość otrzymania pomocy finansowej dla Spółki wodnej działającej na terenie Gminy i Miasta Żuromin na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

 

Kwota przeznaczona w budżecie Gminy i Miasta Żuromin na pomoc finansową dla spółki wodnej na realizację w/w zadań w roku 2012 wynosi 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) Kwota pomocy finansowej nie może przekroczyć 95% kosztów realizacji zadania.

 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do w/w informacji.

Do wniosku należy dołączyć:

- aktualny dokument rejestrowy;

- oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku;

- potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok 2012

 

 

Termin i miejsce składania wniosku:

Wnioski należy składać w terminie do dnia 17 maja 2012 roku do godz. 1100 (decyduje data wpływu do urzędu) do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, sekretariat urzędu,  pokój nr 17.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

/-/ Zbigniew Nosek

  Wniosek_o_udzielenie_dotacji_z_budzetu_Gminy_i_Miasta_Zuromin_dla_spolek_wodnych_dzialajacych_na_ter
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech