16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Władze lokalne :: Ogłoszenie o porządku i terminie sesji Rady Miejskiej 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Żuromin uchwalonego Uchwałą Nr 78/XIV/07 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 listopada 2007r. zwołuję VII Sesję Rady Miejskiej w Żurominie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie.
 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2015r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie za 2014r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Żuromińskiego Centrum Kultury za 2014r.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za 2014r.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych dla Gminy i Miasta Żuromin za 2014r. oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin za 2014r.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności zespołów szkół, samorządowych szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych z terenu Gminy i Miasta Żuromin za 2014r.
 8. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2014r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku o absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Raczyny.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do Zasobu Nieruchomości Gminy Żuromin.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żuromin.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Żuromin.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 13 kwietnia 2015r. /poniedziałek/ o godz. 13 00 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro). 

VII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 15 kwietnia 2015r. /środa/ o godz. 1400 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żurominie

/-/ Barbara Michalska

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech