16-12-2023r.
godzina 21:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Budżet Gminy i Miasta Żuromin :: Budżet na 2010 rok :: Budżet na 2010 rok 

 

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta  Żuromin na rok 2010 

                                                                         Nr 271/XXXVII/09

Rady Miejskiej w Żurominie

z dnia  29 grudnia 2009 r.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 28 908 833 zł,  w tym:

1)       dochody bieżące w kwocie: 28 135 880zł,

2)       dochody majątkowe w kwocie: 772 953 zł,

­        zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.  Wydatki w łącznej kwocie 31 804 223 zł, w tym:

1)       wydatki bieżące w kwocie 26 077 706  zł,

2)       wydatki majątkowe w kwocie 5 726 517 zł,

­        zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 895 390 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów  w kwocie 2 895 390 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 759 610 zł,(kredyty ) przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 464 610 zł i  pożyczek w wysokości 295 000 zł,

3. Przychody budżetu w wysokości 3 655 000 zł, rozchody w wysokości 759 610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)         sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

2)         sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 895 390 zł,

3)         spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 759 610 zł,

 

 

 

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną  w wysokości  82 648 zł. 

2. Rezerwy celowe  w wysokości  202 168 zł, 

w tym  z przeznaczeniem na : 

a)wydatki wynikające z regulacji wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego – kwota 40 000 zł, skutki odpraw emerytalnych oraz wydatki rzeczowe w wysokości 129 168 zł,- łącznie 169 168

b) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym  w wysokości 33 000 zł,

§ 6

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

 

1.        Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2.        Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7do niniejszej uchwały.

 

§ 8

1.        Dotacje podmiotowe dla:

1)     Żuromińskiego Centrum  Kultury w Żurominie,

2)     Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

        zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2.        Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.

 

§ 9

 

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 10

 

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

 

§ 11

 

1.        Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 207 655zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 207 655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2.        Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza , który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

 

§ 12

 

1.        Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody  150 000 zł,

2)       wydatki 150 000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

 

§ 13

 

1.        Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

2.        Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

 

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do:

1)         zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2)         zaciągania zobowiązań:

a)     na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,

3)         przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,

4)         udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000 zł,

5)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

 

§ 15

 

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta  Żuromin

 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta. Zalaczniki_od_Nr_1-13_do_Uchwaly_Nr_271-XXXVII-09.xls
Załącznik Nr 1-13 do Uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010 Nr 271/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2009r.
 Zalaczniki_od_Nr_14-15_do_Uchwaly_Nr_271-XXXVII-09.xls
Załącznik Nr 14-15 do Uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010 Nr 271/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2009r
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech