16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

    Akt małżeństwa zawarty przed kierownikiem USC     Akt małżeństwa zawarty przed osobą duchowną     Akt urodzenia     Akt zgonu     Podział nieruchomości     Sprzedaż lokali mieszkalnych     Usunięcie drzew i krzewów     Zameldowanie na pobyt stały     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.     Zezwolenie na lokalizację zjazdu     Decyzja o warunkach zabudowy     Zajęcie pasa drogowego w celu wyk.robót     Nadanie Nr porządkowego nieruchomości     Przydział/zamiana lokalu mieszkalnego     Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napoów alkoholowych     Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych     Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego tax     Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące     Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy     Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały     Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące     Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące     Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt stały     Postepowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania bądź     Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy     Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności     Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego     Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące     Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowgo     WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników ...    

Załatw sprawę :: Wykaz spraw (A-Z) 

Akt małżeństwa zawarty przed kierownikiem USC    

Akt małżeństwa zawarty przed osobą duchowną    

Akt urodzenia    

Akt zgonu    

Podział nieruchomości    

Sprzedaż lokali mieszkalnych    

Usunięcie drzew i krzewów    

Zameldowanie na pobyt stały    

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.    

Zezwolenie na lokalizację zjazdu    

Decyzja o warunkach zabudowy    

Zajęcie pasa drogowego w celu wyk.robót    

Nadanie Nr porządkowego nieruchomości    

Przydział/zamiana lokalu mieszkalnego    

Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napoów alkoholowych    

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych    

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego tax    

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące    

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy    

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały    

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące    

Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące    

Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt stały    

Postepowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania bądź    

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy    

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności    

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego    

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące    

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowgo   

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

  

Urząd Gminy i Miasta

w Żurominie

Wydział Spraw Obywatelskich

Nazwa usługi:  Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt stały

 

Podstawa  prawna:

  1. Ustawa z dnia 10. 04.1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.z 2006r. Nr139,poz.993 z późn.zm.;
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24.12.2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych(Dz.U.Nr 236, poz.1999 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty:  

1.         Wypełniony druk „Zgłoszenia pobytu stałego”

2.         Karta pobytu obywatela Unii Europejskiej albo  zezwolenie na pobyt – do wglądu

3.         Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu zawierający również adres nieruchomości

     ( akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych, decyzja przydziału lokalu, umowy

      najmu lokalu) – do wglądu

 

Opłaty: nie pobiera się

 

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie po złożeniu wniosku

 

 

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej:

Barbara Wiśniewska – podinspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych 

- pokój nr 2

 

 

Nr telefonu :  ( 023) 6572461 lub ( 023) 6572558 wew. 25

 

e-mail:

 

Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy zameldowania winna być wydana decyzja administracyjna, od której strona może wnieść odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin

 

 

Uwagi: Wnioskodawca po dokonaniu  czynności zameldowania na pobyt stały otrzymuje stosowne potwierdzenie, które ważne jest przez okres 2 miesięcy.

Ponadto do dokonania czynności zameldowania konieczna jest obecność właściciela bądź najemcy lokalu z dowodem osobistym w celu potwierdzenia faktu przebywania pod wskazanym adresem osoby meldującej się.

 

 

 

 

 

 Informację wytworzył(a): burmistrz
Informację dodał(a): Kortes Maria Iwona
Ostatnia modyfikacja: 2013-07-25 13:05:07


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech